EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om mobilitet av unge volontører i Europa

Proposal for a Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the European Union

Siste nytt

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 13.1.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 13.1.2022)

Kommissionen optrapper indsatsen for inklusivt frivilligt arbejde af høj kvalitet for unge

Som et af de første konkrete initiativer under det europæiske ungdomsår 2022 offentliggjorde Kommissionen i dag sit forslag til Rådets henstilling om frivilligt arbejde for unge for at fremme tværnationalt frivilligt arbejde for unge under Det Europæiske Solidaritetskorps eller andre ordninger på nationalt plan.

Den foreslåede henstilling anerkender det vigtige bidrag fra frivilligt arbejde til udvikling af unges færdigheder og kompetencer og dets rolle med hensyn til at overvinde samfundsmæssige udfordringer, og den har til formål at øge inklusiviteten, kvaliteten, anerkendelsen og bæredygtigheden af tværnationalt frivilligt arbejde for unge. Forslaget tager fat på de tilbageværende hindringer for mobilitet inden for frivilligt arbejde og adresserer de erfaringer, der er gjort under covid-19-pandemien og i gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps, som fejrer sit 5-års jubilæum i 2022.

Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, udtaler: "Siden 2017 har titusinder af unge europæere gjort en forskel ved at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps frivillige arbejde og solidaritetsprojekter. Med den henstilling, der fremlægges i dag, støtter og fremmer vi frivilligt arbejde for unge, så mange flere af dem kan sprede solidaritet og håb i og uden for Europa."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Frivilligt arbejde bliver stadig mere populært blandt unge, der er villige til at engagere sig i opbygningen af et bedre og mere inklusivt Europa. Dette nye initiativ har til formål at forbedre kvaliteten af deres frivillige arbejde og fjerne de resterende hindringer for mobilitet på tværs af grænserne. Det vil bidrage til at styrke solidaritetsmulighederne for unge i løbet af det europæiske ungdomsår 2022."

I Kommissionens forslag vedrørende unges frivillige arbejde opfordres EU-landene bl.a. til:

  • at sikre, at adgang til tværnationale frivillige aktiviteter er en realistisk mulighed for alle unge, herunder unge med færre muligheder
  • at overveje foranstaltninger, der bidrager til udviklingen af en hensigtsmæssig og klar lovgivnings- og gennemførelsesramme for sundhed og sikkerhed for deltagere i tværnationale frivillige aktiviteter
  • at fremme et højt kvalitetsniveau hos nationale arrangører af frivillige aktiviteter
  • at oplyse og øge kendskabet til frivilliges rettigheder
  • at øge kendskabet til fordelene ved tværnationale frivillige aktiviteter gennem oplysnings-, vejlednings- og outreachaktiviteter
  • at fremme samarbejdet på nationalt plan og EU-plan mellem arrangører, der tilbyder tværnationale muligheder for frivilligt arbejde
  • at støtte frivillige aktiviteter, der yder et meningsfuldt bidrag til håndteringen af klima- og miljørelaterede udfordringer
  • at udforske nye tendenser og alternative dimensioner og formater for frivilligt arbejde, f.eks. digitalt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde på tværs af generationerne.

Kommissionen er parat til at støtte gennemførelsen af henstillingen gennem samarbejdsmekanismerne og -værktøjerne i EU-strategien for unge og EU's ungdomsprogrammer, som f.eks. Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Kommissionen vil fremme gensidig læring og udveksling mellem EU-landene og relevante partnere ved at udvikle bedste praksis inden for digitalt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde på tværs af generationerne og ved at fremme og oplyse om mulighederne for frivilligt arbejde via Den Europæiske Ungdomsportal. Den vil også videreudvikle og fremme de eksisterende EU-valideringsværktøjer for læringsresultater af ikkeformel og uformel læring (Europass, Youthpass) og støtte forskning og dataindsamling om de langsigtede virkninger af frivilligt arbejde.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer EU-landene til hurtigt at vedtage dagens forslag om internationalt frivilligt arbejde og solidaritetsaktioner for unge. Den forpligter sig til at aflægge rapport om anvendelsen af henstillingen i forbindelse med arbejdet med gennemførelsen af EU-strategien for unge og strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet i og uden for det europæiske uddannelsesområde.

Baggrund

Kommissionens forslag bygger på en del forudgående arbejde med emnerne, herunder en undersøgelse, en rapport fra en ekspertgruppe og en evaluering. Forud for forslaget blev der gennemført en offentlig høring og udarbejdet en køreplan fra Kommissionen. Den vil erstatte Rådets henstilling fra 2008 om unge volontørers mobilitet for at tage højde for udviklingen siden 2008.

Frivilligt arbejde er en vigtig aktivitet for Europas unge: 34 % af de unge erklærede i 2019, at de havde deltaget i organiserede frivillige aktiviteter inden for de seneste 12 måneder. Dette tal har været konstant stigende fra 24 % i 2011.

Unge EU-borgere kan deltage i tværnationalt frivilligt arbejde gennem programmet Det Europæiske Solidaritetskorps eller som led i nationale eller regionale ordninger til støtte for frivillige aktiviteter på tværs af grænserne (i Italien, Grækenland, Sverige, Østrig, Slovenien, Frankrig, Slovakiet, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Tyskland, Irland, Luxembourg, Polen, Malta og Spanien). Det samlede budget for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps for 2021-2027 er på 1 mia. EUR, og der er over 138 mio. EUR til rådighed i 2022.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag til Rådets henstilling om frivilligt arbejde for unge

Den Europæiske Ungdomsportal

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet