EU-henstilling om kreftscreening (revisjon)

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om styrking av forebygging gjennom tidlig oppdagelse: En ny EU-tilnærming for kreftscreening som erstatter råds rådsrekommandasjon 2003/878/EF

Proposal for a Coucil Recommendation on strengthening prevention through early detection: A new EU approach on cancer screening replacing Council Recommendation 2003/878/EC

Siste nytt

Forslag til rådsrekommansasjon lagt fram av Kommisjonen 20.9.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.9.2022)

Den europæiske sundhedsunion: En ny EU-tilgang til påvisning af kræft — mere og bedre screening

Som led i EU's kræftscreeningsordning, som skal lanceres under den europæiske kræfthandlingsplan, fremlægger Kommissionen i dag en ny tilgang for at støtte EU-landenen i at udvide omfanget af deres kræftscreening. Fokus ligger på påvisning af kræft på et tidligt stadium, og formålet med den foreslåede henstilling er at øge antallet af screeninger, og at disse screeninger skal dække flere målgrupper og flere kræftformer.

Denne nye EU-tilgang bygger på den seneste videnskabelige udvikling og den seneste tilgængelige dokumentation og vil støtte EU-landene i at sikre, at de 90 % af EU's befolkning, der er berettiget til screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft, tilbydes screening herfor senest i 2025. Den nye henstilling udvider desuden den populationsbaserede organiserede kræftscreening til også at omfatte lungekræft, prostatakræft og, under visse omstændigheder, mavekræft.

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Kræft er en sundhedsprioritet for os! I de seneste to år har covid-19 vanskeliggjort forebyggelse, påvisning og diagnosticering af kræft. Hvis kræft påvises på et tidligt stadie, kan det gøre en reel forskel med hensyn til at øge behandlingsmulighederne og chancerne for at redde liv. Vi bliver derfor nødt til at styrke kræftscreeningen i hele EU. I dag viser vi endnu en gang vores engagement i resolut og kollektivt at bekæmpe kræft."

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "I 2020 fik ca. 2,7 mio. mennesker i EU stillet diagnosen kræft, og mere end 1,3 mio. mennesker mistede livet på grund af denne sygdom. Vi ved, at tidlig diagnosticering redder liv og forbedrer livskvaliteten. Som led i den europæiske kræfthandlingsplan udstikker vi i dag en ny kurs for kræftscreening i EU.  Med vores nye henstillinger vil EU's kræftscreeningsordning nu dække kræftformer, som tilsammen tegner sig for næsten 55 % af alle nye tilfælde, der hvert år diagnosticeres i EU. Vores nye henstillinger, som bygger på videnskabelig dokumentation og på den ekspertise, der er opbygget inden for kræftforskning i de forgangne 20 år, vil styrke vores indsats i hele EU for at handle tidligt og indhente det efterslæb, der er opstået som følge af covid-19's indvirkning på kræftdiagnosticering og -behandling. Sammen kan vi alle gøre en forskel for at vende udviklingen på kræftområdet."

Den foreslåede henstilling indfører en ny EU-tilgang til bedste praksis for at forbedre kræftscreening og erstatter den nuværende, som allerede har knap 20 år på bagen og trænger til at blive ajourført. Forslaget er et flagskibsinitiativ for den europæiske kræfthandlingsplan og afspejler den seneste videnskabelige udvikling og den seneste tilgængelige dokumentation. Der er finansiel støtte til udrulningen af de nye anbefalinger til rådighed, og der er afsat 38,5 mio. EUR under EU4Health-programmet og 60 mio. EUR under Horisont Europa. Kommissionen vil endvidere foreslå yderligere finansiering til kræftscreening under EU4Health-programmet for 2023. Der kan ydes yderligere støtte fra de europæiske regional-, samhørigheds- og socialfonde.

Hvad er nyt?

Henstillingen har til formål at udvide omfanget af screening for brystkræft, tyktarms- og endetarmskræft og livmoderhalskræft for at nå det mål, der er fastsat i den europæiske kræfthandlingsplan, om at tilbyde sådanne screeninger til 90 % af dem, der opfylder kravene, inden 2025. Derudover bør målrettet screeningen udvides til også at omfatte andre kræftformer, navnlig prostatakræft, lungekræft og mavekræft.

For at lette en mere målrettet og mindre invasiv screening vil henstillingen:

  • udvide målgruppen for brystkræftscreening til at omfatte kvinder mellem 45 og 74 år (fra den nuværende aldersgruppe, som er 50-69 år)
  • anbefale, at kvinder i alderen 30-65 år bør testes for human papillomavirus (HPV) hvert femte år for at påvise livmoderhalskræft under hensyntagen til deres HPV-vaccinationsstatus
  • opfordre til at indføre triagetest for tyk- og endetarmskræft hos personer i alderen 50-74 år ved hjælp af fækale immunokemiske test til at fastslå, hvorvidt der bør foretages opfølgende endoskopi/koloskopi.

På grundlag af den seneste dokumentation og de nyeste metoder udvider henstillingen den organiserede screening til også at omfatte yderligere tre kræftformer:

  • alle i alderen 50-75 år, som nogensinde har været storrygere, bør testes for lungekræft
  • mænd på 70 år derunder bør testes for prostatakræft på grundlag af prostata-specifikke antigentest (PSA) og evt. opfølgende magnetisk resonansbilleddannelse (MR-scanning)
  • i områder med høj forekomst af og dødelighed som følge af mavekræft bør der foretages screening for Helicobacter pylori og overvågning af mavelæsioner, som er forstadier til kræft.

I henstillingen lægges der særlig vægt på lige adgang til screening, behovene hos særlige socioøkonomiske grupper, personer med handicap og personer, der bor i landdistrikter eller fjerntliggende egne, således at kræftscreening i praksis tilbydes alle mennesker i EU. Det er også vigtigt at sikre passende og rettidige diagnosticeringsprocedurer, behandlinger, psykologisk støtte og efterbehandling. Henstillingen indfører desuden regelmæssig og systematisk overvågning af screeningsprogrammerne (herunder vedrørende forskelle programmerne imellem) via det europæiske informationssystem på kræftområdet og registret over forskellene i kræftbehandlingstilbud.

For at støtte gennemførelsen vil der for lungekræft, prostatakræft og mavekræft blive udarbejdet EU-retningslinjer for kræftscreening og -behandling med finansiel støtte fra EU4Health. De nuværende EU-retningslinjer for brystkræft, tyk- og endetarmskræft og livmoderhalskræft vil regelmæssigt blive ajourført.

De næste skridt

Når henstillingen er vedtaget af Rådet, erstatter den den nugældende henstilling om kræftscreening fra 2003.

Baggrund

I 2020 fik ca. 2,7 mio. mennesker i Unionen stillet diagnosen kræft. Det anslås, at hver anden EU-borger på et tidspunkt i deres liv vil få kræft, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for deres livskvalitet, og at kun halvdelen af alle kræftpatienter vil overleve.

Rådets henstilling fra 2003 indeholder henstillinger vedrørende kræftscreening og opfordrer EU-landene til at indføre populationsbaserede, kvalitetssikrede screeningsprogrammer. Dette har givet et positivt resultat med hensyn til at forbedre kræftscreeningen og sikre, at de personer med det største behov har let adgang til organiseret screening.

I rapporten om gennemførelsen af denne henstilling fra 2017 og i den europæiske vejledning for en bedre kræftbehandling blev der både peget på fremtidige udfordringer og fremtidige behov. Det stod klart, at det var nødvendigt at revidere henstillingen for at tage hensyn til den seneste videnskabelige dokumentation.

I de forgangne to årtier er nye screeningsprøver og ‑protokoller blevet valideret og indført i EU-landene, og ny dokumentation understøtter udvidelsen af screeningshenstillingerne til også at omfatte andre kræftformer end dem, der er medtaget af den nugældende tekst.

I februar 2021 fremlagde Kommissionen den europæiske kræfthandlingsplan, som er en sundhedspolitisk hovedprioritet for von der Leyen-Kommissionen og udgør en hjørnesten i en stærk europæisk sundhedsunion. Forbedring af tidlig påvisning er et af de fire centrale områder i planen, som bebudede en revision af Rådets henstilling fra 2003 om kræftscreening som led i flagskibsinitiativet med henblik på at fremlægge en ny EU-støttet kræftscreeningsordning.

Yderligere oplysninger

Forslag til Rådets henstilling om styrket forebyggelse gennem tidlig påvisning: en ny tilgang til kræftscreening

Bilag til forslaget

Interessenthøring om forslaget

Spørgsmål og svar om kræftscreening

Faktablad: Den europæiske kræfthandlingsplan — en ny tilgang til kræftscreening

Faktablad: Den europæiske kræfthandlingsplan — hvor befinder vi os lige nu?

Video om kræftscreening

Faktablade om Det Fælles Forskningscenter

Rapport: Cancer screening in the EU

EU's kræftpolitik

Videncentret om Kræft

@EU_Health

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet