Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/38/EF av 11. juli 2007 om ettermontering av speil på tunge lastebiler registrert i Fellesskapet

Directive 2007/38/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 4.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Kommisjonens pressemelding 5.6.2012)

Road safety: Commission reports on how blind spot mirrors help reduce road fatalities
The European Commission published yesterday a report on implementing the legislation known as "blind spot mirrors directive". Directive 2007/38 required the retrofitting of all existing lorries with mirrors aimed at reducing or eliminating blind spots. Blind spots are areas outside the driver's field of vision which are particularly important for the safety of motorcyclists, cyclists and pedestrians. The report shows that the number of fatalities resulting from accidents involving heavy goods vehicles and motorcyclists, cyclists or pedestrians has been effectively reduced following the retrofitting of blind spot mirrors. The Commission also stresses that training and awareness of road users concerning the danger of blind spots is essential to avoid accidents.

BAKGRUNN - II (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2009)

Sammendrag av innhold
Europa-Parlamentet og Rådet vedtok 11. juli 2007 krav om ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy ved direktiv 2007/38/EF. Direktivet har til hensikt å forbedre sikkerheten til trafikanter, spesielt myke trafikanter som fotgjengere, syklister og motorsyklister. Disse gruppene er særlig utsatt for ulykker forårsaket av tunge kjøretøy, fordi førere av slike kjøretøy ofte ikke er klar over at andre trafikanter befinner seg meget tett på eller ved siden av deres kjøretøy. Ulykkene skjer som regel i forbindelse med svinging i veikryss eller i rundkjøringer på grunn av blindsonen langs kjøretøyets side på passasjersiden. Kommisjonen anslår at cirka 400 mennesker dør hvert år i ulykker med tunge kjøretøy fordi føreren ikke så dem i det han svingte til høyre.

Fra 2006/2007 ble det i henhold til direktiv 2003/97/EF obligatorisk med forbedrede typer speil som reduserer blindsonen på nye tunge kjøretøy.

Parlamentet og Rådet anser ikke dette for å være tilstrekkelig fordi eksisterende kjøretøy uten slike speil med dagens utskiftningstakt først vil være skiftet ut i 2023. Hvis det stilles krav om ettermontering av dødvinkelspeil i 2008, vil man kunne spare ca 1200 liv på europeiske veger til 2020.

Direktivet går ut på å gjøre kravene som gjelder for nye kjøretøy gjeldende også for eksisterende lastebiler med tillatt totalvekt over 3500 kg (kjøretøy i gruppe N2 og N3).

Direktivet skal ikke gjelde for:

- kjøretøy i klasse N2 og N3 som er registrert før 1. januar 2000.

- kjøretøy i klasse N2 med totalvekt som ikke overstiger 7500 kg hvor det fysisk ikke lar seg gjøre å montere speil i klasse V slik at de oppfyller kravene, og

- kjøretøy i klasse N2 og N3 som før ikrafttredelsen av direktiv 2003/97/EF på grunnlag av nasjonale pålegg er ustyrt med speil som gir indirekte sikt som dekker ikke mindre enn 95 % av synsfeltet på bakkenivå angitt for speil i klasse 4 og 5 i direktiv 2003/97/EF.

I tillegg er det tilpasninger for kjøretøy som har innretninger som gir synsfelt på minst 95% (speil klasse IV) og 85% (speil i klasse V) av kravene som angitt i direktiv 2003/97/EF.

Med virkning fra 6. august 2007 og senest 31. mars 2009 skal det sørges for at kjøretøyene som omfattes av direktivet er utstyrt med vidvinkel- og nærsonespeil som oppfyller kravene for henholdsvis klasse 4 og 5 i direktiv 2003/97/EF. Kjøretøy som på grunn av mangel på tilgjengelige tekniske løsninger ikke kan bli utstyrt med speil i samsvar med direktivet kan utstyres med alternative innretninger for indirekte sikt som gir tilsvarende synsfelt.

Innen 6. august 2008 skal medlemslandene vedta og offentliggjøre de nødvendig regelverksendringer for å etterkomme direktivet.

Vurdering
I kjøretøyforskriften kapittel 30 er det fastsatt hvilke krav som gjelder for speil på norske kjøretøy. For bil ble direktiv 2003/97/EF, som endret ved 2005/27/EF, gjeldende kravnivå ved typegodkjenning av ny type kjøretøy og nytt utstyr for indirekte sikt den 26. januar 2006. 26. januar 2007 ble dette kravnivået gjeldende også ved registrering av buss og lastebil (kjøretøy i gruppe M2, M3, N2 og N3). Fra 26. januar 2010 omfatter direktivet i tillegg person- og varebiler (kjøretøy i gruppe M1 og N1). ECE-regulativ nr. 46.01 er oppført som alternativ standard.

For speil på biler som ikke omfattes av direktivet gjelder kravene fastsatt i kjøretøyforskriften §§ 31-1 og 31-3.

Krav til ettermontering av utstyr på registrerte kjøretøy innebærer at det ikke bare stilles krav ved nye typegodkjenninger og registreringer, slik som ellers er vanlig i kjøretøyforskriften. Vegtrafikkloven begrenser seg imidlertid etter sin ordlyd ikke mot adgang til å stille krav til ettermontering av utstyr i allerede godkjente og registrerte kjøretøy. Det er også et tiltak som skal bedre trafikksikkerheten, og byrdene som bileierne påføres anses å stå i forhold til fordelene ved tiltaket. Videre finnes det eksempler på lignende bestemmelser tidligere, blant annet krav til ettermontering av hastighetsbegrenser på tunge kjøretøy i forbindelse med at vi tiltrådte EØS-avtalen, jf. forskrift om krav til kjøretøy § 44-1 nr. 15. Norge fant på dette grunnlag at det var rettslig adgang til å gjennomføre direktivet ved endring i kjøretøyforskriften. Direktivet er implementert i kjøretøyforskriften § 30-2.

Status
Kommisjonen fremmet forslaget til direktiv 5. oktober 2006. Forslaget ble behandlet av Rådet 11.-12. desember 2006. Rådet kom til enighet om felles holdning til forslaget.

Forslaget gjennomgikk første lesning i Parlamentet 27. mars 2007, og komiteen kom til enighet om uttalelse. Direktivet ble vedtatt 11. juli 2007.

Det er tatt inn i EØS-avtalen 2. februar 2008, og er implementert i kjøretøyforskriften ved endringsforskrift 22. august 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2007
Gjennomføringsfrist i EU
06.08.2008
Anvendelsesdato i EU
31.03.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 90-93
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2008
Anvendes fra i Norge
16.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0038
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro