Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart

Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2004 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Ulykkesfrekvensen innen sivil luftfart har vært temmelig konstant i den siste tiårsperioden. Det er likevel grunn til å frykte at den forventede trafikkøkningen kan føre til en økning i antallet ulykker i den nærmeste framtid.

2) Formålet med rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil luftfart er å forebygge ulykker ved å fremme rask gjennomføring av undersøkelser.

3) Erfaringer viser at det ofte før en ulykke inntreffer har vært en rekke hendelser og mangler som har vist at det forelå en sikkerhetsrisiko.

4) For at det skal være mulig å bedre sikkerheten innen sivil luftfart, kreves det bedre kunnskaper om disse hendelsene for å lette analyse og overvåking av utviklingen slik at det kan iverksettes utbedringstiltak.

5) En hendelse som omfatter et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller flys av et foretak som er etablert i en medlemsstat, bør rapporteres selv om den inntreffer utenfor Fellesskapets territorium.

6) Hver medlemsstat bør innføre ordninger for obligatorisk rapportering.

7) Ulike personalkategorier innen sivil luftfart observerer hendelser som kan være interessante med tanke på forebygging av ulykker, og bør derfor rapportere dem.

8) Mulige farer vil kunne oppdages langt mer effektivt dersom det utveksles opplysninger om slike hendelser.

9) Det er nødvendig med programvare til støtte for utveksling av opplysninger mellom ulike systemer.

10) Sikkerhetsopplysninger bør være tilgjengelige for de organer som skal fastsette regler for sikkerheten innen den sivile luftfart eller undersøke ulykker og hendelser innenfor Fellesskapet, og eventuelt også for personer som kan lære av dem, og treffe eller iverksette de nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten.

11) Ettersom sikkerhetsopplysningene er følsomme, må innsamlingen av dem sikres ved at fortroligheten garanteres, kildene vernes og tilliten hos personalet som arbeider innen sivil luftfart opprettholdes.

12) Offentligheten bør ha tilgang til alminnelige opplysninger om sikkerhetsnivået innen luftfart.

13) Det bør treffes hensiktsmessige tiltak for å opprette ordninger for fortrolig rapportering.

14) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

15) Det bør sikres samsvar med de tekniske rapporteringskrav som er utarbeidet av nasjonale sakkyndige i Eurocontrol og de felles luftfartsmyndigheter (JAA). Det bør tas hensyn til disse to europeiske organisasjonenes arbeid når det opprettes en liste over hendelser som skal rapporteres. Det bør også tas hensyn til utviklingen innenfor rammen av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart.

16) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, å bedre flysikkerheten, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom egne rapporteringsordninger i medlemsstatene er mindre effektive enn et samordnet nettverk der utveksling av opplysninger gjør at eventuelle sikkerhetsproblemer kan oppdages tidligere, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2003
Gjennomføringsfrist i EU
04.07.2003
Anvendelsesdato i EU
04.07.2003
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 52-65
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro