Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter

Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Del av:

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Klikk på lenken Energimarkedspakken over for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til pakken.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2017)

Hovedinnhold
Den vedtatte tekst om ACER er markert som EØS-relevant.

I forteksten til forordningen beskrives bakgrunn og hovedinnhold i arbeidsoppgaver. Det er tydeliggjort at ACER skal bygge på det gode samarbeid som er etablert gjennom ERGEG. Myndighetene skal bidra til at det samabeide om å eliminere hindringer i grensekryssende el og gasshandel mellom land. ACER skal bidra til at de nasjonale regulatorer utøver sine funksjoner i tråd med el- og gassmarkedsdirektivene dvs. (2009/72/EC) og (2009/73/EC).

ACER skal føre tilsyn med ("monitor") hvordan det regionale samarbeid mellom systemoperatørene (TSOene) fungerer såvel som utøvelse av oppgaver innen det nye "European Network of Transmission System Operators" (ENTSO). ACER skal føre tilsyn med, i samarbeid med Kommisjonen, hvordan de nasjonale regulatorer utøver sine funksjoner.

Byrået (ACER) skal ha en rolle når det gjelder utvikling av ikke-bindende retningslinjer ("framework guidelines") og vurdering av nettverkskoder ("network codes"). Når det gjelder situasjoner som involverer mer enn ett land kan ACER ha beslutningsmyndighet i tekniske spørsmål, i spørsmål som knytter seg til et regulatorisk regime for forbindelser mellom to land og i vurdering av unntak knyttet til nye forbindelser.

ACER skal ha en rådgivende rolle vis-a-vis Kommisjonen, andre felleskapasinstitusjoner, nasjonale regulatorer på områder som dekker ACERs myndighetsområde.

ACER skal også bidra til gjennomføringen av ordningen om transeuropeiske energinettverk (TEN og beslutning No. 1364/2006/EC).

Uavhengigheten til ACER understrekes.

I forteksten er også hovedstruktur og finansiering av ACER beskrevet kort.

Av betydning for EØS kan nevnes at det i fortalen (para. 25) er klart tilkjennegjort at land som ikke er en del av EU skal være i stand til å delta i ACER i overenstemmelse med de avtaler som er inngått med EU.

Hovedinnholdet i de ulike artikler er som følger:

Etableringen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorer skal være utfyllende i forhold til de oppgaver som er nevnt i direktivene 2009/72/EC og 2009/73/EC vedr. felles regler for henholdsvis elektrisitets- og gassmarkedene. Kommisjonen vil være vertskap for ACER inntil lokalisering er bestemt (artikkel 1).

Byrået skal være et fellesskapsorgan og egen juridisk person. Direktøren skal representere ACER utad (artikkel 2).

Hovedstrukturen er skissert sammensatt av et administrativt styre, et regulatorisk styre, en direktør med stab og en ankeinstans (artikkel 3).

Typen av vedtak et byrå kan fatte er listet opp og varierer fra å komme med meninger ("issue opinions") og gi anbefalinger overfor TSOene, komme med meninger og gi anbefalinger i forhold til regulatoriske organer og levere meningsytringer og gi råd til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. ACERs vedtakskompetanse er avgrenset til nærmere spesifiserte enkeltsaker omfattet av artikkel 7, 8 og 9. ACER skal kunne levere til Kommisjonen ikke-bindende rammer for retningslinjer (artikkel 4).

En mer generell bestemmelse vedr. oppgaver i forhold til å komme med ytringer og gi anbefalinger knytter seg til at ACER på eget initiativ eller på henstilling fra EP. Råd eller Kommisjonen kan komme med synspunkter (artikkel 5).

ACER har en rolle i forhold til det europeiske nettverk av TSOer for henholdsvis elektrisitet og naturgass ( se eget regelverk i forordningene 714/2009 og 715/2009 om etablering av dette TSO-samarbeidet). Blant annet skal ACER komme med meningsytringer ("duly justified opinions") om årlige arbeidsprogram og 10-årige investeringsplaner. ACER skal delta i utviklingen av ikke-bindende retningslinjer og netverkskoder. Videre skal ACER overvåke eller tilse at "nettverkskoder" og retningslinjer blir gjennomført etter hensiktene. Oppgaven er mer av overvåkende karakter når det gjelder forholdet til TSO-samarbeidet. ACER skla også ha en funksjon i forhold til å overvåke utviklingen av infrastruktur på EU-nivå ("Community wide network plans"). ACER skal også overvåke regionalt samarbeid referert til i forordningene 714/2009 og 715/2009 (artikkel 6).

ACER har en rolle i forhold til nasjonale regulatorer, det skal fremme samarbeid mellom nasjonale regulatorer. ACER kan også opptre som en instans nasjonale regulatorer kan henvende seg til. ACER kan informere og konsultere Kommisjonen om spørsmål knyttet til retningslinjer under 2009/72/EC, 2009/73/EC og forordningene 714/2009 og 715/2009 (artikkel 7).

ACERs vedtakskompetanse er nærmere beskrevet i artiklene 7, 8 og 9.

ACER kan fatte vedtak i tekniske spørsmål som er beskrevet i de øvrige direktiver og forordninger i energimarkedspakken. Byrået er foreslått å få vedtakskompetanse knyttet til bestemmelser om adgang til nettverk og forsyningssikkerhet i saker som knytter sammen infrastruktur i to medlemsland ("cross border infrastructure"). (artikkel 7.7).

ACER har vedtakskompetanse i grensekryssende spørsmål om vilkår om adgang til nettverk og operasjonell sikkerhet hvor nasjonale kompetente myndigheter ikke har blitt enige eller på bakgrunn av en felles henstilling fra de to kompetente nasjonale regulatorer. Det er beskrevet hva som kan være vilkår og betingelser for adgang til grensekryssende infrastruktur. Dette kan blant annet vedrøre tildeling av kapasitet og flaskehalshåndtering for grensekryssende handel (artikkel 8).

Det er også foreslått at ACER skal kunne få en viss kompetanse ved vurdering av unntak for ny infrastruktur hvor denne krysser mer en en medlemsstat (artikkel 9).

ACER skal lage en årlig rapport om energimarkedene på grunnlag av de overvåkingsfunksjoner ACER er tillagt (artikkel 11).

Det organisatoriske rammen for byrået er beskrevet utførlig og det skal etableres et adminstrativt styre ("administrative Board" - 9 medlemmer), et regulatorisk styre ("Regulatory Board" - 1 fra hver nasjonal regulator), en direktør m/stab og en ankeinstans (6 medlemmer). Det presiseres at direktøren skal være uavhengig og ikke følge instruksjoner fra myndigheter, Kommisjonen eller noen andre offentlige eller private aktører (artiklene 12-19).

Finansielle bestemmelser er beskrevet. Budsjettet til ACER blir etter det en forstår årlig omlag 6-7 millioner EURO og staben skal være 40-50 personer rekruttert over en tre årsperiode. Dette ligger ikke inne i selve forordningsteksten (artikkel 21-26).

Deltakelse fra tredjeland er mulig. ( dvs. " countries which are not members of the European Union and which have concluded agreements with the the Community to this effect"). Det er henvist til at i de relevante bestemmelser i disse avtaler vil bestemme formen, rekkevidden og prosedyremessige sprsørsmål i tilknytning til land utenfor EU (artikkel 31).

ACER skal evalueres og det skal skje tre år etter at direktøren har tiltredt sin funksjon (artikkel 34).

Forordningen om ACER trer i kraft 20 dager etter OJ publisering, men artikkel 5 til 11 skal først komme til anvendelse fra 3 mars 2011 (artikkel 35).

Saken er i tittel katalogisert som EØS-relevant og det tas eksplisitt høyde for EFTA-deltakelse.

Vurdering

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres som en egen forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økte utgifter som følge av rettsakten dekkes innenfor OEDs gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Vurdert av OED og berørte departementer. Rettsakten er EØS-relevant og Norge kan gjennom EØS-avtalen delta i ACER ut fra de premisser og bestemmelser som følger av EØS-tilpasninger i vedtaket i EØS-komiteen om innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.

Spørsmålet om deltakelse i ACER har blitt tatt opp i EØS-organene og i møter med Kommisjonen i perioden 2008 - 2016 hvor energimarkedspakken har vært drøftet. Norsk deltakelse i ACER har også vært tatt opp i den politiske energidialogen med EU. Kommisjonen har vært positiv til at Norge gjennom EØS-avtalen kan delta så tett som mulig i ACER.

NVE har deltatt i det europeiske energiregulatorsamarbeidet gjennom CEER/ERGEG og vil ha en interesse i kontinuitet og videreføring av en slik deltakelse i ACER. ACER har overtatt en del av de oppgaver som ERGEG i dag har som rådgiver for Kommisjonen ved utforming av nye forslag til utbedring av det indre energimarked. ACER vil dermed bli en premissleverandør både i saker som skal behandles i komitologi, som skal behandles i råd og Europarlament og i saker som skal behandles via ENTSO. Det er derfor sentralt at en fra norsk side kan delta med eksperter fra norsk regulator.

Spørsmål knyttet til deltakelsesretter, budsjett og vedtakskompetanse avklares i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen med nødvendige EØS-tilpasninger.

Andre opplysninger
Høringsbrev vedr. energimarkedspakken kan finnes på linken under:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/eu-e...

Status
Forslaget om ACER ble først fremmet i 19.9.2007 og ble endellig vedtatt den 13 juli 2009. Saken ble publisert Official Journal 14.8.2009.

Saken har vært drøftet med Kommisjonen i de regulære organer under EØS-avtalen. Olje og energidepartementet sendt ut hele energimarkedspakken fra 19.9.2007 inkludert dette forslaget på høring eksternt med frist 1.12.2007. På grunnlag av de merknader som kom inn har det gjennom EØS og EFTAs energiarbeidsgruppe blitt utarbeidet noen foreløpige merknader og kommentarer til energimarkedspakken og forslaget om å opprette et eget byrå for samarbeid mellom energiregulatorer. I EFTA kommentarene av 24.1.2008 ble det understreket at det er et ønske å samarbeide så tett som mulig innen rammen av et nytt byrå gjennom EØS-avtalen. Samtidig ble det understreket at det ville være viktig å vurdere de oppgaver som ble lagt til et nytt byrå i forhold til oppgaver som lå regionalt og/eller nasjonalt.

EFTA-landene hadde en bred gjennomgang med Kommisjonen av hele "energimarkedspakken den 18. juni 2009. EFTA-landene mottok standardskjema for ACER-forordningen den 17.8. 2009. Et standard-sheet for ACER-forordningen ble returnert til EFTA den 25. januar 2010.

De fem rettsaktene under energimarkedspakken av 13. juli 2009 (OJ versjon av 14.8.2009) ble sendt ut på en ekstern høring i Norge 31. august 2009. Dette har dannet grunnlag for en helhetlig EØS-vurdering og utarbeidelse av forslag til EØS-tilpasninger frem mot beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. Ulike forslag til EØS-tilpasninger om EFTA-sidens deltakelse i ACER har vært drøftet med Kommisjonen i perioden 2012 - 2016.

Deltakelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt akseptert i en interimfase frem mot gjennomføringsdato for indre energimarkedspakken 3. mars 2011 i EU og frem mot en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen. Et første forslag til beslutning i EØS-komiteen med nødvendige EØS-tilpasninger ble oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.10.2013 sammen med de andre rettsakter i den tredje energimarkedspakken. Det siste forslaget til EØS-tilpasninger ble oversendt til EEAS i august 2016 . Saken har vært drøftet sammen de øvrige deler av energimarkedspakken og det tas sikte på en beslutning i EØS-komiteen i 2017.

ACER er lokalisert i Ljubljana i Slovenia, og det er bygget opp en stab i ACER. Se pressemelding basert på rådsvedtak den 6. desember 2009 under.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1885&forma...

Forordningen om etablering av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) ble vedtatt den 13. juli 2009. Saken ble først fremmet av Kommisjonen den 19.september 2007 som en del av energimarkedspakken (totalt fem ulike juridiske tekster). Dette var en oppfølging av EU-toppmøtets vedtak om en "uavhengig mekanisme" som kan ta beslutninger i saker av grenseoverskridende karakter ("crossborder-issues"). Saken har vært til behandling i Råd og Europaparlament fra 2007 til 2009. Forordningen er hjemlet i artikkel 95 og er kategorisert som EØS-relevant. ACER ble endelig vedtatt som en del av energimarkedspakken den 13. juli 2009 og publisert i Official Journal (OJ) den 14. august 2009. Bakgrunnen for ACER har vært den brede oppfatning mellom EU-institusjonene at det rådgivende konsultasjonsforum gjennom ERGEG og de mer frivillig baserte samarbeidsstrukturer har vært utilstrekkelige, og at det var behov for en mer formell struktur gjennom ACER. Spørmålet om et sterkere samarbeid mellom energiregulatorne i Europa hadde også blitt adressert gjennom den pågående drøfting av energipolitikk og om prinsipper for det indre energimarked som pågikk gjennom 2007 og 2008.

Bakgrunnen for ACER er at de enkelte regulatorer hver for seg ikke har tilstrekkelig myndighet i enkelte spørsmål. Etter Kommisjonens syn foreligger det et regulatorisk hull ("gap") i noen spørsmål som grensekryssende handel. Hittil har Kommisjonen tilrettelagt for mer uformelle fora som Firenze forum (elektrisitet) og Madrid forum ( naturgass). I tillegg har Kommisjonen tilrettetelagt for et samarbeid av rådgivende karakter i ERGEG ("European Regulatory Group for Electricity and Gas"). Tanken bak forordningen om ACER er å medvirke ytterligere til et formalisert konsultasjonsforum mellom regulatorene på europeisk (EU-EØS) nivå, bidra til koordinering og samarbeid mellom uavhengige nasjonale regulatorer.

Etter å ha vurdert forskjellige opsjoner ble det vedtatt av Råd og EP en struktur på samarbeidet mellom nasjonale energiregulatorer gjennom etableringen av et nytt byrå (ACER). De foreslåtte oppgaver som skal ligge under et byrå vil utfylle de oppgaver som ligger hos nasjonale regulatorer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
03.09.2009
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2019
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0713
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro