Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2422/2001 av 6. november 2001 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr

Regulation (EC) No 2422/2001 of 6 November 2001 of the European Parliament and of the Council on a Community Energy Efficiency Labelling Programme for Office Equipment

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKRUNN (Olje- og energidepartementets bakgrunnsnotat - desember 2004)

Sammendrag av innhold
”Energy Star” er en merkeordning som tilbys produsenter av energieffektivt elektrisk kontorutstyr som PC-monitorer, kopimaskiner, skrivere etc. Energy Star er en frivillig avtale med næringslivet som ikke forutsetter noen forhåndsgodkjenning av produkter fra myndighetene. Formålet med merkeordningen er at produsentene ved å ta merket i bruk viser forbrukerne at produktet tilfredsstiller gitte energieffektivitetskrav og dermed er miljøvennlig. Merket ble patentert og tatt i bruk i USA i 1993. EU undertegnet 19. desember 2000 en avtale med USA om å ta merket i bruk i EU. I henhold til avtalen vil EU være en jevnbyrdig partner med USA og styre utviklingen av bruken av Energy Star. I tillegg til avtalen mellom EU og USA har EU vedtatt forordningen for bruken av merket internt i EU.

I EU skal hvert medlemsland utpeke et nasjonalt organ bestående av eksperter som skal bistå Kommisjonen i arbeidet med å revurdere og utvikle avtalen. Representanter fra disse nasjonale organene skal sammen danne European Union Energy Star Board (EUESB). EUESB er det utøvende organ i den daglige driften av programmet og ledes av en representant fra Kommisjonen.

De viktigste punktene i forordningen er:

Etablering av Kommisjonen som styringsenhet.

Etablering av effektive virkemidler som skal lære opp forbrukerne om Energy Star og stimulere til etterspørsel etter energieffektive produkter.

Effektiv beskyttelse av logoen, samt håndhevelse av kravene Energy Star medfører for industrien.

Revisjon av tekniske spesifikasjoner, samt innlemmelse av nye produktgrupper i avtalen.

Merknader
Kommisjonen har ønsket at EØS/EFTA-landene inngår en separat avtale med USA om retten til å benytte Energy Star-logoen, og at man deretter innlemmer forordning (EF) nr. 2422/2001 i EØS-avtalen. Løsningen innebærer at EØS/EFTA-landene deltar direkte i EUESB samtidig som Kommisjonen utpekes til å ivareta EØS/EFTA-landenes interesser overfor USA på lik linje med EU-landene. Ved en slik fremgangsmåte minimeres de administrative kostnadene ved EØS/EFTA-landenes deltakelse i Energy Star-programmet.

I EFTA-pilaren skal EØS/EFTA-landene selv håndheve bruken av merket. Utover ren implementeringskontroll, vil EFTAs overvåkningsorgan, ESA, ikke inneha oppgaver i henhold til forordningen.

Avtale med USa om retten til å benytte merket ble formalisert ved brevveksling mellom USA og EØS/EFTA-landene av 31. august 2004 og 21. oktober 2004.

Rettsakten vil medføre behov for å behandle klager på feil bruk av Energy Star-logoen. Dette vil være lite ressurskrevende, Det vil i tillegg være nødvendig å lage informasjonsmateriell. Disse oppgavene forutsettes dekket innenfor eksisterende budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader
Bransjeorganisasjonen IKT-Norge er positiv til merkeordningen. Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for energi, der Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2001
Anvendelsesdato i EU
14.01.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 15.11.2007, p. 346-351
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.12.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.12.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2010
Anvendes fra i Norge
01.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001R2422
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro