Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF om erstatningsordninger for investorer

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investor-compensation schemes

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 07.03.2015 ettersom det ikke så ut til å være mulig å oppnå enighet om forslaget.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2015)

Sammendrag av innhold
Hovedformålet med direktiv 1997/9/EF om erstatningsordning for investorer (Investor Compensation Scheme Directive – heretter omtalt somICS-direktivet) er å sikre kunder i verdipapirforetak en viss minimumsdekning i tilfelle et verdipapirforetak på grunn av sin økonomiske stilling ikke er i stand til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares for kunder.

Den 12. juli 2010 offentliggjorde EU-kommisjonen forslag til endringer i ICS-direktivet.

I forslaget til endringer i direktivet er det blant annet foreslått at dekningen forhøyes fra et minimumsbeløp på 20 000 euro til et fast beløp på 100 000 euro per investor.

Det er også foreslått at direktivets anvendelsesområde utvides til å bli i samsvar med MiFIDs (verdipapirmarkedsdirektivet, direktiv 2004/39/EF) anvendelsesområde. Anvendelsesområdet til ICS-direktivet har til nå vært knyttet til ISD-direktivet (Investeringstjenestedirektivet, direktiv 92/22/EØF, forløperen til MiFID). Definisjonen av finansielle instrumenter foreslås nå knyttet til definisjonen i MiFID. Ved gjennomføringen av MiFID i 2007 ble dessuten flere tjenester konsesjonsbelagt, herunder drift av multilateral handelsfasilitet. Tap knyttet til slike tjenester vil i henhold til forslaget bli dekket av sikringsordningen.

Det er dessuten foreslått å innføre regler som skal sikre at investorene får tydeligere og mer utførlig informasjon om i hvilket omfang de er sikret.

Direktivet har til nå ikke inneholdt harmoniserte bestemmelser når det gjelder måten sikringsordningene finansieres på. Det er foreslått å innføre regler som sikrer langsiktig og forsvarlig finansiering.

Status
Den 16. desember 2014 varslet EU -kommisjonen at den ville trekke forslaget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet