Ernærings- og helsepåstander på matvarer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforodning (EF) nr. 109/2008 av 15. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på matvarer

Regulation (EC) No 109/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

Siste nytt

Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 2.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2012)

Sammendrag av innhold
Endringsforordningen gjelder overgangsbestemmelser (transitional measures) for påstander som henviser til barns utvikling og helse. Kategorien av påstander som relateres til barns utvikling og helse ble inkludert sent i prosessen i arbeidet med påstandforordningen (1924/2006), og overgangsbestemmelser ble ikke tatt med for denne kategori påstander.

Produkter med påstander som relateres til barns utvikling og helse finnes allerede på markedet i medlemslandene. For å unngå tilbaketrekking av produkter, gir endringsforordningen samme overgangsbestemmelser for påstander relatert til barn utvikling og helse som overgangsbestemmelser for andre helsepåstander omtalt i påstandsforordningen.

Endringer i forordningen tillater produkter med påstander relatert til barns utvikling og helse i en overgangsperiode på 6 måneder dersom det er sendt inn søknad til EU-Kommisjonen fra industrien innen 19.01.08 og fra myndighetene innen 31.01.08.

Merknader
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskriften om ernærings- og helsepåstander som vil bli vedtatt når påstandsforordningen implementeres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Myndigheter
Norge har ikke hatt godkjenningsordning for bruk av helsepåstander på matvarer. Norske myndigheter har derfor ikke oversikt over om det finnes påstander som relateres til barns utvikling og helse, heller ikke hvor stort omfanget er på det norske markedet. Norge har ikke sendt inn påstander relatert til barns utvikling og helse for vurdering i EU Kommisjonen. Overgangstider for bruk av slike påstander blir derfor ikke relevant i Norge.

Produsenter
Produsenter som har produkter på markedet med påstander relatert til barns utvikling og helse og som er i overensstemmelse med gjeldende norsk regelverk, kan ha slike produkter på markedet i 6 måneder dersom produsenten selv har sendt søknad til EU Kommisjonen innnen 19.01.08. Mattilsynet kjenner ikke til at noen slik søknad er innsendt til EU Kommisjonen. Forordningens bestemmelser om overgangsordninger blir derfor ikke relevant for norsk industri etter det Mattilsynet kjenner til.

Forbrukere
Ikke relevant.

Konklusjon
Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. september 2008 og gjennomført i Norge 1. mars 2010. Forsinkelsen skyldes at Island påberopte seg artikkel 103-forbehold i forbindelse med innlemmelsen av forordning (EF) nr 1924/2006.

Endringsforordningen er ikke sendt på høring. Norge har ikke sendt inn søknader om påstander relatert til barns utvikling og helse til EU Kommisjonen innen 31.01.08 fordi slike påstander ikke var aktuelle å ta med i arbeidet Mattilsynet gjorde i sammenstillingen av påstander som ble innsendt i forbindelse med den såkalte artikkel 13 listen.

Da Norge ikke har sendt inn søknader om påstander relatert til barns utvikling og helse, anses forordningens bestemmelser vedrørende overgangsperioder for bruk av slike påstander ikke relevante. Høring anses derfor som "åpenbart unødvendig", jf forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav c.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 56-57
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2010
Anvendes fra i Norge
01.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro