Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/708/EU av 9. oktober 2014 om endring avvedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring av visse regioner i Polen som offisielt fri for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2014/708/EU of 9 October 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2014/708/EU endrer vedlegg III av 2003/467/EU når det gjelder listeføring av hvilke stater eller områder som har fristatus for enzootisk bovin leukose (EBL). Endringen medfører at tolv regioner av Polen føres opp på lista over områder med fristatus for EBL i henhold til direktiv 64/432/EU. Dette gjøres på bakgrunn av dokumentasjon sendt inn til Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen regelverksendring for Norge. Informasjonen på Mattilsynets nettsider om hvilke medlemsland som har fristatus for EBL er oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser saken som EØS-reelvant og akseptabel.'

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2014
Anvendelsesdato i EU
31.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0708
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro