Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1983 av 26. oktober 2018 om endring av vedtak 2003/467/EF med hensyn til erklæringen om at visse regioner i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose og storfebrucellose

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1983 of 26 October 2018 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Italy as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer kapittel 2 i vedlegg I av tuberkulose i storfebesetninger. Provinsen Frosinone i regionen Lazio i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for bovin tuberkulose. Den omtalte provinsen listeføres i kapittel 2 i vedlegg I av beslutning 2003/467/EF.

Videre endrer rettsakten kapittel 2 i vedlegg II av beslutning 2003/467/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for bovin brucellose i storfebesetninger. Provinsen Roma i regionen Lazio i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for bovin brucellose. Den omtalte provinsen listeføres i kapittel 2 i vedlegg II av beslutning 2003/467/EF.

Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering av om kravene for fristatus er oppfylt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2018
Anvendelsesdato i EU
03.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1983
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro