Erklæring om Kroatia som fri for storfebrucellose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/596 av 8. april 2021 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til Kroatias status som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger

Commission Implementing Decision (EU) 2021/596 of 8 April 2021 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of Croatia in relation to bovine herds

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.4.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Ikke lenger i kraft i EU, opphevet ved forordning (EU) 2021/620

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel i Unionen med kvæg. I direktivet fastsættes det, på hvilke betingelser medlemsstater eller regioner i medlemsstater kan erklæres officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(2) Ifølge artikel 2, stk. 1, i Kommissionens beslutning 2003/467/EF er de medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(3) Kroatien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger er overholdt på hele landets område.

(4) På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør Kroatien anerkendes som officielt frit for brucellose med hensyn til kvægbesætninger og på behørig vis opføres i kapitel 1 i bilag II til afgørelse 2003/467/EF.

(5) Bilag II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2021
Anvendelsesdato i EU
04.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet