Energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF av 19. september 1996 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar

Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktiv, dansk utgave)

Kombinerede vaske-/tørremaskiners energiforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug; mulighederne for at nedskære disse apparaters energiforbrug er betydelige;

bedre vaskeevne kræver ofte større vand- og energiforbrug; oplysning om et apparats vaskeevne er nyttig ved vurdering af oplysningerne om dets vand- og energiforbrug; derved vil forbrugernes valg af apparat i højere grad kunne træffes under hensyn til en bedre udnyttelse af energien;

Fællesskabet bekræfter interessen i et internationalt standardiseringssystem, som er i stand til at frembringe standarder, der faktisk bruges af alle parter i den internationale samhandel, og til at imødekomme de behov, EF's politik medfører, og Fællesskabet opfordrer derfor de europæiske standardiseringsorganisationer til at videreføre deres samarbejde med de internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) anerkendes som værende de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af CENELEC efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/39/EF, samt i henhold til nævnte generelle retningslinjer;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.09.1996
Gjennomføringsfrist i EU
15.07.1997
Anvendelsesdato i EU
01.08.1997
Opphører å gjelde
01.03.2021
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 52, 17.12.1998, p. 14-40
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.1998
Anvendes fra i Norge
04.05.1998

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro