Energimerking av husholdningsvaskemaskiner

Tittel

Kommisjonsdelegertforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av husholdningsvaskemaskiner

Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2013)

Dette er en delegert forordning under det overordnede energimerkedirektivet 2010/30/EU. Under dette direktivet legges det opp til en prosess med vedtak av en rekke delegerte forordninger for enkelt produkter som er relatert til energiforbruk. EU har en aktiv politikk innen energieffektivisering, og nye krav til merking utgjør en del av dette. Forordingen er også relatert til krav i det indre marked og dermed EØS-relevant.

Forordningen fastsetter krav til merking og angivelse av supplerende opplysninger for husholdningsvaskemaskiner med alminnelig nettilkobling og husholdningsvaskemaskiner med alminnelig nettilkobling som også kan drives på batterier. Forordningen omfatter også innbyggingsapparater og apparater til utleie. Forordningen beskriver også unntak fra virkeområdet.

Husholdningsvaskemaskiner omfattes også av den tversgående økodesignforordning nr 1275/2008 strømforbruk ved standby- og avtilstand.

Støy er blitt en obligatorisk opplysning på energimerket for alle typer husholdningsapparater.

Forpliktelser for leverandør og forhandler

Leverandør skal sørge for:

a) et korrekt utformet og trykket energimerke til hvert apparat

b) at det foreligger et opplysningsskjema med bestemte opplysninger

c) at teknisk dokumentasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra myndighetene eller Kommisjonen

d) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

e) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 20. april 2012.

Forhandler skal sørge for:

a) at utstilte apparater skal være påført et lett synlig korrekt utformet energimerke på apparatets for- eller overside.

b) at apparater, som frembys for salg, leie eller salg på avbetaling og hvor sluttbruker ikke kan forventes å kunne besiktige det utstilte produktet, merkes med de opplysningene som leverandøren skal stille til rådighet. Gjelder fra 20. april 2012

c) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

d) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 20. april 2012.

Energieffektivitetsklasser (virkning fra 20.12 2011)

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitets- indeks (EEI)
A+++ (lavest energibruk) EEI<46
A++ 46≤EEI<46
A+ 52≤EEI<59
A 59≤EEI<68
B 68≤EEI<77
C 77≤EEI<87
D EEI≤87

 
Økodesignkravene til husholdningsvaskemaskiner, med virkningsdato 01.12 2011, krever at alle husholdningsvaskemaskiner skal ha EEI<68. Dette medfører at alle husholdningsvaskemaskiner med energiklasse B eller dårligere forbys.

Forordningen innfører ny måte å beregne EEI på.

Sentrifugeringsevneklasser

Sentrifugeringsevneklasser Restfuktighet, D(%)
A (mest effektiv) D<45
B 45≤D<54
C 54≤D<63
D 63≤D<72
E 71≤D<81
F 81≤D<90
G (minst effektiv) D≤90

 
Energimerket
Reviderte energimerkekrav for husholdningsvaskemaskiner trådte i kraft i EU 20.12. 2010. Det nye energimerket kan frivillig benyttes av leverandør/forhandler fra denne dato, men fra 20. desmber 2011 blir det nye energimerket obligatorisk og det gamle utgår.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende energimerkeforskrift

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EU) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komitebeslutning 217/2012 og blir gjennomført i norsk rett gjennom forskrift dd. mm nr yyy om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trer i kraft 01.06.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 1061/2010 vil skje gjennom ikrafttredelse av energimerkeforskriften for produkter.

Vurdering
Det antas at forordningen ikke har noen spesielle konsekvenser for norske forhold. Forordningen er EØS-relevant og vil tas inn i EØS-avtalen når det overordnede direktiv 2010/30/EU er EØS-vedtatt.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU 20.12 2010. Det nye energimerket blir obligatorisk fra 20.12 2011. Forpliktelser vedrørende markedsføring får virkning fra 20. april 2012. I EØS-prosessen ligger sakan til vurdering.

Forordningen ble innlemmet i i EØS-avtalen ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 218/2012 av 7. desember 2012

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2010
Anvendelsesdato i EU
20.12.2011
Opphører å gjelde
01.01.2021
Hjemmel eller endrer
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 550-566
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisdirektiv 2010/30/EU)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro