Energimerking av husholdningsvaskemaskiner

Tittel

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner

Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivet, dansk utgave)

Ifølge direktiv 92/75/EØF skal Kommissionen vedtage gennemførelsesdirektiver for husholdningsapparater, herunder vaskemaskiner;

vaskemaskiners energiforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug; mulighederne for at nedskære disse apparaters energiforbrug er betydelige;

bedre vaskeevne kræver ofte større vand- og energiforbrug; oplysning om et apparats vaskeevne er til hjælp ved vurdering af oplysningerne om dets vand- og energiforbrug; derved vil forbrugernes valg af apparat i højere grad kunne træffes under hensyn til en bedre udnyttelse af energien;

Fællesskabet bekræfter interessen i et internationalt standardiseringssystem, som er i stand til at frembringe standarder, der faktisk bruges af alle parter i den internationale samhandel, og til at imødekomme de behov, EF's politik medfører, og Fællesskabet opfordrer derfor de europæiske standardiseringsorganisationer til at videreføre deres samarbejde med de internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) anerkendes som værende de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af CENELEC efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/10/EF, samt i henhold til nævnte generelle retningslinjer;

de i dette direktiv indeholdte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.1995
Gjennomføringsfrist i EU
01.03.1996
Anvendelsesdato i EU
01.04.1996

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 41, 19.9.1996, p. 28-54
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.1996
Anvendes fra i Norge
01.10.1996

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31995L0012
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro