Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU angående energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner

Commission Delegated Regulation (EU) No 1059/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2012)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen er basert på det overordnede direktiv om energimerking av energirelaterte produkter 2010/30/EC ( se eget EØS-notat).

Forordningen fastsetter krav til merking og angivelse av supplerende opplysninger for husholdningsoppvaskmaskiner?med alminnelig nettilkobling og husholdningsoppvaskmaskiner med alminnelig nettilkobling som også kan drives på batterier.?Forordningen omfatter også innbyggingsapparater og apparater til utleie. Forordningen beskriver også unntak fra virkeområdet. Husholdningsoppvaskmaskiner omfattes også av den tversgående økodesignforordning nr 1275/2008 strømforbruk ved standby- og avtilstand.

Støy er blitt en obligatorisk opplysning?på?energimerket for alle typer husholdningsapparater.?

Forpliktelser for leverandør og forhandler

Leverandør skal sørge for:

a) et korrekt utformet og trykket energimerke til hvert apparat

b) at det foreligger et opplysningsskjema med bestemte opplysninger

c) at teknisk dokumentasjon skal kunne fremvises på forespørsel fra myndighetene eller Kommisjonen

d) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

e) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra?20. april?2012.

Forhandler skal sørge for:

a) at utstilte apparater skal være påført et lett synlig korrekt utformet energimerke på apparatets for- eller overside.

b) at apparater, som frembys for salg, leie eller salg på avbetaling og hvor sluttbruker ikke kan forventes å kunne besiktige det utstilte produktet, merkes med de opplysningene som leverandøren skal stille til rådighet. Gjelder fra 20. april 2012

c) at reklameannonser også oppgir energiklassen dersom reklameannonsen inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger. Gjelder fra 20. april 2012.

d) at en modells tekniske salgsmateriale også skal inneholde informasjon om energiklasse. Gjelder fra 20. april 2012.

Energieffektivitetsklasser (virkning fra 20.12 2011):
(Red anm.: klikk på lenken til EØS-notatet over for å se tabellen)

Økodesignkravene for husholdningsoppvaskmaskiner medfører at fra 1. desember 2011 skal alle husholdningsoppvaskmaskiner ha energiklasse A (EEI < 71) eller bedre. Dette gjelder ikke for husholdningsoppvaskmaskiner med oppgitt kapasitet tilsvarende dekketøy til 10 personer og med en bredde ? 45 cm.

Tørkeevneklasser
(Red anm.: klikk på lenken til EØS-notatet over for å se tabellen).

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende energimerkeforskrift

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EU) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komitebeslutning 217/2012 og blir gjennomført i norsk rett gjennom forskrift dd. mm nr yyy om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trer i kraft 01.06.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 1059/2010 vil skje gjennom ikrafttredelse av energimerkeforskriften for produkter.

Vurdering
Det antas at forordningen ikke har noen spesielle konsekvenser for norske forhold.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU 20. 12 2010. Det nye energimerket skal benyttes fra 20.12 2011. Forpliktelser vedrørende markedsføring trer i kraft 20. april 2012.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 218/2012 av 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2010
Anvendelsesdato i EU
20.12.2011
Opphører å gjelde
01.03.2021
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 504-519
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisdirektiv 2010/30/EU)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro