Energimerking av anlegg for romoppvarming og kombinerte anlegg

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device, and repealing Commission Regulation (EU) No 811/2013

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 3.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 31.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2022)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Utkast til revidert energimerkeforordning for anlegg til romoppvarming (kjeler) og kombinerte anlegg til rom- og tappevannoppvarming (kombikjeler) ble diskutert i Samrådsforum den 27.9.2021. Forordningen som revideres er nr. 811/2013.     

Virkeområdet omfatter anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning. Produktene kan fyres med elektrisitet, fossile brensler (gass og olje), omgivelsesvarme (varmepumper) og hydrogen. 

Den teknologinøytrale energietiketten foreslås videreført i den reviderte forordningen.  

Eksempel på foreslåtte endringer i utkast til revidert forordning:

  • Artikkel 5 Plikter for nettvertsplattformer: Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad.

  • Det foreslås syv energietiketter for ulike oppvarmingsteknologier.

  • Energietiketten:

    • Det innføres en ny energiklasseskala som går fra A til G. Det vil si at A+, A++ og A+++ fjernes fra skalaen.

    • Hready anlegg: Det introduseres en egen energietikett for gassfyrte anlegg som innen to timer kan svitsje til en sikker og effektivt drift med 100% hydrogen. Etiketten får to skalaer, en for fyring med naturgass og en for fyring med hydrogen og teksten "H2 ready" står påført på merket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Energimerkeforordning 2017/1369 er gjennomført i norsk rett ved endring i forbrukermerkeloven. Etter forbrukermerkeloven § 3a annet ledd, kan departementet gi forskrift om gjennomføring av forordninger gitt i medhold av energimerkeforordningen. Myndigheten er delegert til NVE. Dersom den reviderte energimerkeforordningen for anlegg for romoppvarming blir innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til revidert forordning ble lagt ut på høring  på NVEs nettsider den 3.8.2021. Det kom ikke inn noen skriftlige innspill innen høringsfristen. Den 9. september avholdt NVE også et høringsmøte med norske produsenter om forslagene til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for kjeler og kombikjeler samt varmtvannsberedere. De oppmøtte produsentene hadde sin hovedinteresse i varmtvannsberedere, men de stilte seg litt kritiske til kravet om overvåking og rapportering av romoppvarmingsanleggenes energibruk, men utover dette hadde de ingen særskilte kommentarer.  

Vurdering

Det er knyttet særnorske interesser til direktevirkende elektriske kjeler og kombikjeler. Kjeler er blant NVEs prioriterte produktgrupper som gis særskilt oppfølging. Forslaget til revidert  Energimerkeforordning 811/2018 er gjennomført i Norge og så langt ser det ikke ut til at forslaget til revidert forordning skal ha noen negative konsekvenser for Norge. 

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. I perioden oktober 2021-september 2022 utføres en konsekvensanalyse av utkastet til revidert forordning.

Det er tentativt planlagt behandling av forslag til revidert forordning i ekspertgruppen for energimerking i løpet av andre eller tredje kvartal i 2023.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet