Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/826 av 4. mars 2019 om endring av vedlegg VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om innholdet av de omfattende vurderingene av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/826 of 4 March 2019 amending Annexes VIII and IX to Directive 2012/27/EU on the contents of comprehensive assessments of the potential for efficient heating and cooling

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2012/27/EU fastlægges rammen for og indholdet af medlemsstaternes omfattende vurderinger af potentialet for varme-og køleeffektivitet.

(2) Ved artikel 22 og artikel 23, stk. 2, i direktiv 2012/27/EU tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår tilpasning af kravene i bilag VIII og IX i direktivet.

(3) Kommissionen har analyseret den første runde omfattende vurderinger. Denne indsamling af nye data, udpegelsen af nyt potentiale og udvekslingen af bedste praksis i forbindelse med varme-og køleeffektivitet har bekræftet fordelene ved disse omfattende vurderinger, og dermed også behovet for, at Kommissionen anmoder medlemsstaterne om at ajourføre og fremsende anden runde omfattende vurderinger.

(4) Vurderingerne er forskellige for så vidt angår metode og indhold, hvorfor det konkluderes, at der er plads til forbedringer i form af mere præcise krav, teknologisk neutralitet og bedre sammenhæng med gældende politikker. Kravene til indholdet af de omfattende vurderinger bør ajourføres forud for anden runde omfattende vurderinger med henblik på at øge anvendeligheden af de indsamlede data, så medlemsstaterne og Kommissionen kan få større gavn af dem, med henblik på at forenkle de data, der indsamles, og med henblik på at forbedre sammenhængen med anden lovgivning vedrørende energiunionen, nærmere betegnet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/844 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

(5) Data om ansøgninger om tilladelser er et passende værktøj for medlemsstaterne, når de skal identificere planlagte varme-og køleforsyningspunkter samt fjernvarmetransmissionsanlæg.

(6) Medlemsstaterne og interesserede parter blev på et fælles høringsmøde den 25. oktober 2018 konsulteret om processen for de omfattende vurderinger og om et udkast til arbejdsdokument vedrørende ændring af bilag VIII.

(7) Foranstaltningerne idenne forordning er desuden blevet drøftet af medlemsstaternes eksperter i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv (EU) 2018/2002.

(8) Bilag VIII og del 1 i bilag IX til direktiv 2012/27/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2019
Anvendelsesdato i EU
12.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet