Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2014 av 11. februar 2014 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 om godkjenningen av kobolt(II)acetat tetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonat hydroksid (2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfat heptahydrat og coated granulert kobolt(II)karbonat hydroksid (2:3) monohydrat som fôrtilsetningsstoffer

Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 601/2013 concerning the authorisation of cobalt(II) acetate tetrahydrate, cobalt(II) carbonate, cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate, cobalt(II) sulphate heptahydrate and coated granulated cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate as feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 som re-godkjenner flere koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoffer. Det ble gjort noen formelle feil da den ble fastsatt, og disse rettes opp nå, etter at informasjon fra søkere og EFSAs riskiovurdering er gjennomgått på nytt. Endringene er:

- Kjemisk navn kobolt(II)karbonat er riktig navn på stoffet og erstatter navnet kobolthydroksid. - Alle koboltforbindelser skal ha identitetsnummer 3b301, 3b302 osv. fortløpende. - Alle stoffer med høyt støvpotensial ved håndtering skal omsettes i pelletert form. Kravet kan også utvides til å gjelde andre stoffer. - Preparatet som er coated og granulert har kjemisk navn kobolt(II)karbonat og ikke kobolt(II)karbonat hydroksid (2:3) monohydrat. - Koboltforbindelsene var første gang godkjent i forordning (EF) 1334/2003 og re-godkjent i forordning (EU) nr. 601/2013. I den sistnevnte forordningen slettes oppføringen av koboltacetat tetrahydrat, basisk kobolt karbonat monohydrat og koboltsulfat heptahydrat, da disse koboltforbindelsene ble ikke søkt re-godkjent. Videre skal det henvises til endring i forordning (EF) nr. 1334/2003, ved at oppføringen av noen koboltforbindelser med identitetsnr. E3 Kobolt i den slettes. Det er satt grense for største tillatte innhold for hver enkelt av koboltforbindelsene på 1 mg/kg fullfôr. De er bare godkjent i til bruk i fôr til drøvtyggere med utviklet vomfunksjon, hester, haredyr, gnagere, planteetende reptiler og dyr i dyrehager.

Ved merking av alle koboltforbindelsene og premiks der de inngår skal det angis koboltinnhold og følgende tekst: "Det anbefales å begrense tilførselen av kobolt til 0,3 mg/kg. Under lokale forhold med fare for koboltmangel, må en ta hensyn til sammensetningen av fôrrasjonen". Ved merking av fôrblandinger skal bruksanvisningen inneholde følgende tekst:" Beskyttelsestiltak for å unngå eksponering av kobolt ved innhalering eller ved hudkontakt må gjennomføres".

Disse endringene medfører at overgangsperiodene for bruk av stoffer godkjent etter tidligere regelverk utvides. Da får vikrsomhetene mulighet til å tilpasse seg de nye endringene, som kom så brått etter forrige fastsettelse. Det medfører at koboltforbindelsene og fôrvarer der de inngår, som er produsert og merket før 4. september 2014, etter regelverket som gjaldt før 13. juli 2013, kan omsettes fram til lagervaren er brukt opp. Kjæledyrfôr kan omsettes fram til 4. september 2016. Endringen er knyttet til forordning (EU) nr. 601/2013. Koboltforbindelsene eller fôr der de inngår som produsert og merket før 24. september 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 4. mars 2014, kan omsettes fram til lagervaren er brukt opp. Denne endringen er knyttet til forordning (EU) nr. 131/2014.

Bestemmeslene i rettsakten er fastsatt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningen av de fem nevnte koboltforbindelsene i tittelen til rettsakten har varighet til 15. juli 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere koboltforbindelser er godkjent, og hvilke en velger å analyserer fôrprøver for, fører ikke til merarbeid. Å kontrollere merkingen gjør Mattilsynet også uansett.

For fôrvirksomhetene kan det skape uklarhet om hvilke preparater som nå er godkjent, hva de heter og nye krav til bruksområde og merking, når rettsaktene som godkjenner dem endres så raskt. Uansett endringer, er det fortsatt mange godkjente koboltforbindelser å velge blant, og det er gitt romslige overgangsperioder for bruk av dem, så virksomhetene får tid til å områ seg. At stoffene skal omsettes i pelletert form, kan skape vanskeligheter f.eks ved framstilling av premiks. Det er i såfall et teknisk problem, som må løses. Varselet om å benytte sikkerhetsutstyr er bra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mange endringer i en nylig fastsatt rettsakt kan skape uklarheter. Men det er viktig at regelverket er riktig og tydelig, da det er mange koboltforbindelser å velge blant som fôrtilsetningsstoff. Begrenseninger i bruk, både i mengde og til ulike dyrearter, merkekrav og ulike sikkerhetstiltak, som krav om pelletering og bruk av sikkerhetsutstyr, er nødvendig og avklarende. Rimelig lange overgangsperioder for bruk av de godkjente koboltforbindelsene, premiks og fôr der de inngår avhjelper problemet med å forstå og tilpasse seg det nye regelverket.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS/statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.02.2014
Anvendelsesdato i EU
04.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro