Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/28/EU av 17. mai 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive 2013/28/EU of 17 May 2013 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2000/53/EC for kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Kommisjonsdirektivet 2013/28 endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53 og fastsetter implementeringsfristen for medlemslandene til innen tre måneder etter publisering i Official Journal of the European Union.

Direktivets vedlegg II omtaler bruksområder og materialer som ikke er omfattet av forbudet og det følger av direktivets art. 4(2)(a) at dette vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Siste endring av vedlegget kom av kommisjonsbeslutning 2011/37 som fastsatte nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet. Anneks II av kommisjonsdirektiv 2013/28 erstatter igjen forrige vedlegg II. Enkelte av unntakene i vedlegg II er tilknyttet fotnoter som sier at unntaket skal revurderes av EU kommisjonen ved en gitt dato.

Endringen som nå er gjort er i form av en oppdatert tabell som har samme format som forrige versjon med informasjon om unntakenes omfang og utløpsdato. Unntaket i punkt 8(i), for bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glass med unntak av loddematerialer i ruter av laminert glass, hadde nådd sin revurderingsdato, og Kommisjonsdirektivet 2013/28 representerer utfallet av kommisjonens revurdering. Den eneste endringen som er gjort er at utløpsdato for unntaket nå er utvidet til 1.1.2016.

Merknader
Direktivet vil ikke medføre endringer i produktforskriften, ettersom vedlegg III til kapittel 2, Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 2-19, som tilsvarer vedlegg II til Direktiv 2000/53/EC, er innført uten fotnotene om revurdering av EU-kommisjonen. Det vil heller ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsdirektiv. Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 16. mai 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2013
Anvendelsesdato i EU
22.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 435-439
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0028
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro