Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 899/2009 av 25. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 om navnet på firmaet som har fått godkjent et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

Commission Regulation (EC) No 899/2009 of 25 September 2009 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tilhører kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og er godkjent med handelsnavn "Sorbiflore". Godkjenningen er gitt til firmaet Sorbial SAS. Sorbial SAS er fra 18. mai 2009 overtatt av Danisco France SAS, og det ble søkt om endring av godkjenningsinnehaver i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003. Godkjenningen for "Sorbiflore" er nå gitt til Danisco France SAS.

Det er fastsatt en overgangsordning fram til 19.04.2010 da lagerbeholdningen av "Sorbiflore", produsert før forordningen trådte i kraft 19.10.2009, kan omsettes med firmanavnet Sorbial SAS.

Merknader
Rettsakten krever endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er firmanavnet som endres ved merking av Sorbiflore.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 217-217
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0899
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro