Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/978/EU av 16. desember 2009 som endrer vedtak 2002/622/EF om opprettelse av et frekvenspolitikkutvalg

Commission Decision 2009/978/EU of 16 December 2009 amending Decision 2002/622/EC establishing a Radio Spectrum Policy Group

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2012)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er en mindre endring av beslutningen 2002/622/EF som opprettet Radio Spectrum Policy Group (RSPG). Endringene er nødvendig fordi revisjonen av ekompakken i 2009 førte til nye oppgaver for RSPG. De nye oppgavene er i hovedsak at RSPG skal bistå Kommisjonen med utarbeidelsen av Radio Spectrum Policy Programmes (RSPP), og forslag til felles EU-standpunkt i andre internasjonale organisasjoner området for frekvensforvaltning. RSPG kan også få oppdrag fra Parlamentet og Rådet om utarbeidelse av rapporter eller "opinions". Endringene gjenspeiler at Rådet og spesielt Parlamentet har fått en mer sentral rolle i spektrumsforvaltningen i EU.

Vurdering
Beslutningen gjelder kun en mindre endring av RSPG-beslutningen, og er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst. Norge er for øvrig kun observatør i RSPG.

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU og trådte i kraft 7.1.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2009
Anvendelsesdato i EU
07.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 311-312
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0978
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro