Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014 om særlige importbetingelser for visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko og om oppheving av forordning (EF) nr. 1152/2009

Commission Implementing Regulation (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 02.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.10.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter et nytt regelverk om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra bestemte tredjestater med hensyn til kontroll for aflatoksiner. Rettsakten viderefører kontrollregimet for aflatoksiner som fastsatt i forordning (EU) nr. 91/2013 og forordning (EF) nr. 1152/2009, som nå blir opphevet. Endringen er gjort for å rydde i og klargjøre kontrollordningen for aflatoksiner for de produktene som man har en mer varig utfordring med.

Forordning (EU) nr. 884/2014 viderefører i hovedsak de tidligere kontrollreglene på området, men med en endring av hvilke produkter som omfattes av denne kontrollordningen. Rettsakten omfatter næringsmidler og fôrvarer fra følgende tredjestater: Brasil, Kina, Egypt, Iran, Tyrkia, Ghana, India og Nigeria.

Hovedinnholdet i rettsakten:
- bedre oversikt over hvilke produkter som er omfattet av regelverket gjennom en opplisting av produktene i et vedlegg til rettsakten,
- de omfattede produktene er:
Brasil: paranøtter,
Kina: jordnøtter og peanøttsmør,
Egypt: jordnøtter og peanøttsmør,
Iran: pistasjnøtter, pasta av pistasjnøtter og mel/pulver av pistasjnøtter,
Tyrkia: tørkede fiken, pasta av fiken, hasselnøtter, pasta av hasselnøtter, mel/pulver av hasselnøtter, hasselnøttolje,
Ghana: jordnøtter og peanøttsmør,
India: jordnøtter og peanøttsmør,
Nigeria: vannmelonfrø,
- mandler fra USA er tatt ut av dette regelverket, mens noen nye nøtteprodukter fra forskjellige stater er tatt inn på listen (peanøttsmør (Kina og Egypt), hasselnøttolje (Tyrkia) og flere pistasjprodukter (Iran)),
- alle forsendelser skal forhåndmeldes senest 24 timer før ankomst,
- alle forsendelser skal gjennomgå dokumentkontroll, mens identitets- og fysisk kontroll skal skje i forhold til fastsatt frekvens,
- frekvensen for den fysiske kontrollen er tilnærmet lik frekvensen i dagens regelverk, med noen reduksjoner eller stikkprøvekontroll for noen produkter,
- alle forsendelser skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fravær av aflatoksiner,
- den fysiske kontrollen for aflatoksiner skal gjennomføres i samsvar med artikkel 9 i rettsakten,
- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren,
- fritaket for forsendelser under 20 kg i forordning (EF) nr. 1152/2009 (aflatoksinkontroll) er ikke videreført i det nye regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført i forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko. I tillegg krever rettsakten endring av forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (importkontrollforskriften) og opphevelse av forskrift 21. november 2007 nr. 1276 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko (som gjennomfører forordning (EF) nr. 1152/2009).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten endrer ikke de grunnleggende prinsippene i kontrollordningen for aflatoksiner slik at arbeidsmengden for Mattilsynet og næringen ikke vil bli endret vesentlig med den nye forordningen. Dette gjelder særlig kontrollarbeidet og utarbeidelse av dokumentasjon (helsesertifikat og analyserapport).

Ved at noen av kontrollfrekvensene har blitt redusert og at noen produkter er tatt ut av regelverket, vil dette kunne gi en viss besparelse i arbeid for Mattilsynet og gi en besparelse og nye importmuligheter for næringen. Innføringen av noen nye produkter som skal kontrolleres, vil på den andre siden kunne gi Mattilsynet økt arbeidsmengde og næringen økte kontrollkostnader.

Importen av disse produktene er av begrenset omfang og vurderes til ikke å ramme i større grad enn det man har av nytte ved å få tatt denne kontrollen og dermed hindre at produkter med aflatoksiner over de fastsatte grenseverdiene kommer inn på det europeiske markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalgene for næringsmidler (SUN) og matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 1152/2009. Kontrollreglene videreføres i forordning (EU) nr. 884/2014. Samtidig flyttes aflatoksinproduktene i forordning (EU) nr. 91/2013 over til forordning (EU) nr. 884/2014 for å samle alle reglene om aflatoksinkontroll i en rettsakt. Denne justeringen av regelverket fremstår som fornuftig og bidrar til å samle regelverket om aflatoksinkontroll på samme sted.

Mattilsynet har samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) nr. 884/2014 valgt å utvide antall innførselssteder i tilknytning til dette regelverket, noe som vil bidra til å gi næringen større valgfrihet når det gjelder hvor de kan ta inn forsendelser med produkter som omfattes av forordning (EU) nr. 884/2014. Innførselsstedene (DPE) i Norge for dette kontrollregimenet vil være Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn. For dette regelverket vil importstedene (DPI), der den fysiske kontrollen skal foretas, være identiske med innførselsstedene.

Samtidig gjøres det en endring av hvilke produkter som er omfattet av denne kontrollordningen. Denne endringen er knyttet til funn som er gjort det siste året på nye produkter og registrerte forbedringer for allerede opplistede produkter. Fjerningen av et produkt viser at situasjonen rundt produktet har blitt bedre og at man ikke kontrollerer mer enn det som man anser som nødvendig. Disse endringene fremstår som fornuftige og vil bidra til å sikre trygge næringsmidler og forvarer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 13. august 2014, med ikrafttredelse i EU 3. september 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.08.2014
Anvendelsesdato i EU
03.09.2014
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.09.2014
Anvendes fra i Norge
03.09.2014