Endring av 2. førerkortdirektiv

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF av 27. juni 2008 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort

Commission Directive 2008/65/EC of 27 June 2008 amending Directive 91/439/EEC on driving licences

Siste nytt

GjenNorsk forskrift kunngjort 17.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF trådte i kraft i EU 18. juli 2008. Kommisjonsdirektivet endrer direktiv 91/439/EØF om førerkort. Endringene må implementeres og iverksettes i nasjonal rett i EU senest innen 30. september 2008.

Direktivet endrer fellesskapskode 78 og definisjonen av ”automatgiret kjøretøy” slik at begrensningen av førerrettigheten nå beskrives som ”kjøretøy uten clutchpedal (eller uten clutchhendel for manuell betjening i klasse A eller A1)”.

Nåværende definisjon av ”automatgiret kjøretøy” beskriver kjøretøy hvor kraftoverføringen fra motor til hjulene kan endres bare ved bruk av gasspedal eller bremser. Ved enkelte førerprøver med bil uten clutchpedal, har førerkortkandidaten ikke fått påført kode 78 i førerkortet fordi giring har foregått ”manuelt” dvs. ved bruk av trykk-knapper eller ved å slå en vippebryter opp og ned. En slik praksis er utelukket etter kommisjonsdirektivets nye definisjon av "automatgir". På den annen side finnes det girsystem hvor clutchpedalene må brukes bare ved start og stans. Det må følgelig utarbeides retningslinjer for førerprøven som fastsetter minstekrav for manuell giring ved prøver med disse girsystemene.

I vedlegg II til annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er det fastsatt minstekrav til teoretisk og praktisk førerprøve. Sikker kjøring i vegtunneler er nytt tema for begge prøver.

Overgangsreglene om at eksisterende lærevogner som ikke tilfredsstilte kravene etter annet førerkortdirektiv 91/439/EØF vedlegg II kan benyttes, forlenges frem til 30. september 2013.

Merknader
Annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er innarbeidet i førerkortforskriften 19. januar 204 nr 298 og forskrift om trafikkopplæring og førerprøve med mer av 1. oktober 2004 nr. 1339. Direktiv 2008/65/EF vil bli gjennomført i ovennevnte forskrifter. Gjennomføringen av direktivet i norsk rett vil ikke medføre særlige administrative, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2008
Anvendelsesdato i EU
30.09.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 4-5
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2009
Anvendes fra i Norge
09.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro