EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/460 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen over enheter som er unntatt

Delegated Implementing Regulation (EU) 2019/460 of 30 January 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR - European Market Infrastructure Regulation). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Storbritannia på listen i EMIR artikkel 1(4)(c) som angir hvilke lands sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld som er unntatt fra kravene i EMIR. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kun få anvendelse dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning.

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Før forordningen tas inn i EØS-avtalen. må det sikres resiprositet, dvs at relevante offentlige organer og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at relevante offentlige organer og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at relevante offentlige organer og Norges Bank må få unntak fra bestemmelser som tilsvarer EMIR som vil gjelde i Storbritannia.

Status
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, men har ikke trådt i kraft i EU. Europaparlamentet og Rådet har rett til å komme med innvendinger til forordningen før den trer i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
11.04.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.04.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2019
Anvendes fra i Norge
13.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0460
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro