Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/610/EF av 24. juli 2008 om endring av vedtak 2008/155/EF om visse embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Canada og USA

Commission Decision 2008/610/EC of 24 July 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Canada and the United States

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens beslutning 2008/155/EF af 14. februar 2008 om opstilling af en liste over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i tredjelande, der er godkendt med henblik på import af koembryoner til Fællesskabet, er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, som er anført i bilaget til nævnte beslutning.

(2) Canada og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende visse embryonindsamlingsteam.

(3) Canada og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4) Beslutning 2008/155/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2008
Anvendelsesdato i EU
14.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet