Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/449/EF av 10. juni 2008 om endring av vedtak 2008/155/EF angående visse embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA

Commission Decision 2008/449/EC of 10 June 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Australia, Canada and the United States

Siste nytt

EØS-notat (nytt) fra Landbruks- og matdepartementet

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen i vedtak 2008/155/EF over embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til EØS. Endringene går ut på at:
* en australsk gruppe tas ut av listen
* opplysningene om en canandisk gruppe oppdateres
* fire nye canadiske grupper føyes til på listen
* opplysningene om to amerikanske grupper oppdateres
* to nye amerikanske grupper føyes til på listen

Merknader
Rettsakten krever ikke regelverksendring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU (ble publisert i Official Journal) den 17.06.2006.

Rettsakten er gjennomført ved at oppdatert liste over embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo (vedtak 2008/155/EF m/endringer) er tilgjengelig via Mattilsynets nettside [se lenke i høyre kolonne] .

Videre er det den 18.06.2008 sendt melding til grensekontrollstasjonene om endringene i listen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2008
Anvendelsesdato i EU
07.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet