Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/665 av 17. april 2019 om endring av vedtak 2005/270/EF om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Commission Implementing Decision (EU) 2019/665 of 17 April 2019 amending Decision 2005/270/EC establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2022)

Emballasjedirektivet som endret gjennom direktiv (EU) 2018/852 krever årlig rapportering fra landene, og gir overordnede føringer for bl.a. beregning av målene for materialgjenvinning i 2025 og 2030. Beslutningen (EU) 2019/665 gir nærmere retningslinjer for hvordan denne rapporteringen skal foregå. Endringene er først og fremst knyttet til rapportering på materialgjenvinning, og innebærer at det skal rapporteres mer informasjon med et høyere presisjonsnivå sammneliknet med dagens situasjon.

Sammendrag av innhold

Beslutningen innebærer en rekke endringer i landenes rapportering. De viktigste endringene er følgende:

  • Nye skjema for rapportering på mål for materialgjenvinning og ombruksemballasje i tråd med endringene i emballasjedirektivet.
  • Krav om separat rapportering på henholdsvis aluminium- og jernholdig emballasje i tråd med at emballasjedirektivet har innført separate mål for disse to typene metallemballasje.
  • Krav om separat rapportering på mengde metallemballasje som utsorteres og gjenvinnes fra bunnaske fra forbrenningsanlegg.
  • Krav om bruk av en spesifisert metodikk for beregning av mengde metall materialgjenvunnet fra bunnaske.
  • Krav om at komposittemballasje (emballasje som består av flere materialer) skal rapporteres per material dersom et materiale utgjør mer enn 5 % av total vekt for emballasjeenheten.
  • Nye retningslinjer for rapportering på mengde treemballasje som repareres (forberedelse for ombruk).
  • Nytt og omfattende skjema for landenes rapportering på kvalitetssjekk.

I tillegg gis det en endel andre føringer for beregning av materialgjenvunnet mengde, bl.a. knyttet til  bionedbrytbar emballasje og fuktinnhold. Beslutningen spesifiser også i egen tabell beregningspunkt for materialgjenvinning for visse gjenvinningsprosesser.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsrettsakten vil gi behov for å endre avfallsforskriften kapittel 7 om emballasjeavfall. Som en del av den større høringen av endringer i kap 7 på grunn av endringen av emballasjedirektivet (2018/852),  ble det også hørt enkelte endringene knyttet til rapportering fra returselskapene for å gjennomføre denne rettsakten. Høringen er avsluttet, vurdert av Miljødirektoratet og oversendt Klima- og miljødepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produsenter og importører av emballasje og emballerte produkter har i stor grad tilgjengelig statistikk i dag, men gjennomføringsrettsakten vil kunne medføre noe økte administrative kostnader for både myndighetene, produsentene og importørene knyttet til rapportering.

Sakkyndige instansers merknader

 Hovedrettsakten - Emballasjedirektivet som endret gjennom direktiv (EU) 2018/852, er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt og tatt inn i EØS-avtalen. Beslutning (EU) 2019/665 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

EØS-notat for rettsakten ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (09.11.21 - 23.11.21).

Vurdering

Norge vil kunne rapportere etter de nye rapporteringsforpliktelsene.

Status

Gjennomføringsrettsakten er publisert i Official Journal OJ L 112/26 26.4.2019. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 10. juni 2022 og er gjennomført i kapittel 7 i avfallsforskriften. 

Gjennomføringsrettsakten er gjennomført i kapittel 7 i avfallsforskriften. 

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.04.2019
Anvendelsesdato i EU
16.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2022
Anvendes fra i Norge
18.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0665
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro