ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser 2011

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/37/EU av 30. mars 2011 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive 2011/37/EU of 30 March 2011 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Direktivets vedlegg II omtaler bruksområder og materialer som ikke er omfattet av forbudet og det følger av direktivets art. 4(2)(a) at dette vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Siste endring av vedlegget kom av kommisjonsbeslutning 2010/115 som fastsatte nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet. Kommisjonsdirektivet 2011/37 endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53 og fastsetter implementeringsfristen for medlemslandene til innen 31. desember 2011. Vedlegg II av kommisjonsdirektiv 2011/37 erstatter forrige vedlegg II. Endringene som er gjort er teknisk svært detaljerte og omfatter blant annetjusteringer av bruken av bly som legeringskomponent, bly og blyforbindelser i komponenter, seksverdig krom som korrosjonsvern i kjølesystemer i motoriserte husvogner, kvikksølv i belysning og kadmium i batterier til elektriske kjøretøyer.

Merknader
Vedlegg II til direktivet om kasserte kjøretøy er i Norge gjennomført i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 2 vedlegg III. Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 2-19. Endringene som følger av kommisjonsdirektiv 2011/37 har blitt gjennomført i produktforskriften ved at tilsvarende endringer har blitt gjort i nevnte vedlegg III.. Det ble ikke mottatt innvendinger mot endringene i forbindelse med høring av endringsforslaget. Endringene anses ikke å ha betydelige administrative, økonomiske eller miljømessige konsekvenser. Norge har liten produksjon av kjøretøy, og kjøretøy og deler importeres hovedsakelig fra andre medlemsland som snarlig vil implementere disse endringene. Import av produkter som ikke følger EU-kravene om innhold av tungmetaller kan forekomme, men omfanget av slik import anses for å være liten i forbindelse med nyere kjøretøy. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 13.10.11, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsbeslutning. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser. Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 30. mars 2011

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2011
Anvendelsesdato i EU
31.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 747-751
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.03.2013
Anvendes fra i Norge
08.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro