Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/55/EU av 16. april 2014 om elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp

Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.08.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder etablering av felles europeisk standard for elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige anskaffelser. Direktivet får anvendelse for de anskaffelser som foretas i henhold til direktivene 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) 2014/23/EU (konsesjonskontrakter), 2014/24/EU (klassisk direktiv) og 2014/25/EU (forsyningsdirektiv).

I direktivet anmodes den relevante europeiske standardorganisasjon om å utarbeide en europeisk standard for et strukturert og logisk innbyrdes forbundet sett termer og dets betydning som spesifiserer kjerneelementene i en elektronisk faktura. Videre pålegges medlemsstatene å sikre at oppdragsgivere mottar og behandler elektroniske fakturaer som er i overensstemmelse med den europeiske standard for elektronisk fakturering.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter er i dag pålagt å kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at nevnte etatene mottar dokumentet i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat”, jf Digitaliseringsrundskrivet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 2. september 2013, pkt 1.6. Forvaltningsorganer plikter å ta i mot faktura og kreditnota på standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF) versjon 2.0 fra og med 1. juli 2014, jf. forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning § 10. Forskriften er hjemlet i forvaltningslovens § 15 a. Fra 1. januar 2015 plikter fylkeskommunene og kommunene å gjøre det samme, jf. samme forskrifts § 12. Standarden ”Elektronisk handelsformat” er utarbeidet gjennom det europeiske Peppol-samarbeidet.

Rettslige konsekvenser
Det må utarbeides implementeringsforskrift. Denne utarbeides av KMD. Pliktsubjekter etter forskriften vil være oppdragsgivere etter lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser. Forskriften hjemles i en ny hjemmelsbestemmelse som tas inn i lov om offentlige anskaffelser. Medlemslandenes implementeringsfrist er 27. november 2018.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2014
Gjennomføringsfrist i EU
27.11.2018
Anvendelsesdato i EU
27.11.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.08.2018
Høringsfrist
01.11.2018
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro