Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1870 av 16. oktober 2017 om offentliggjøring av henvisningen til den europeiske standard for elektronisk fakturering og listen over syntakser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/55/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on the publication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017

Nærmere omtale

(1) Direktiv 2014/55/EU har til formål at fremme indførelsen af elektronisk fakturering inden for offentlige udbud ved at sikre en semantisk interoperabilitet og forbedre retssikkerheden. Fordelene ved elektronisk fakturering maksimeres, når genereringen, afsendelsen, transmissionen, modtagelsen og behandlingen af en faktura kan automatiseres fuldstændigt. Anvendelsen af en fælles europæisk standard for elektronisk fakturering og identificering af en begrænset liste over syntakser er en garanti for, at disse fordele opnås i forbindelse med det indre marked.

(2) Kommissionen anmodede i henhold til artikel 3 i direktiv 2014/55/EU de europæiske standardiseringsorganer om at udarbejde den europæiske standard for elektronisk fakturering og leverancer i tilknytning hertil, hvoraf den vigtigste er listen over syntakser, baseret på standardiseringsanmodningen af 10. december 2014, C(2014) 7912 final.

(3) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udstedte den 28. juni 2017 den europæiske standard EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering — Del 1: Semantisk datamodel for grundelementerne i en elektronisk faktura og liste over syntakser CEN/TS 16931-2:2017, Elektronisk fakturering — Del 2: Liste over syntakser, der opfylder EN 16931-1, i henhold til CEN-systemet for klassificering.

(4) De tilknyttede leverancer, der er udviklet af CEN og tilsigter at støtte gennemførelsen af den europæiske standard om elektronisk fakturering, er tilgængelige på Den Europæiske Standardiseringsorganisations hjemmeside.

(5) Kommissionen har foretaget en test af den praktiske anvendelse for en slutbruger af den europæiske standard om elektronisk fakturering i overensstemmelse med artikel 3,1, femte afsnit, i direktiv 2014/55/EU. Testen viste, at den europæiske standard EN 16931-1:2017 er egnet til formålet og opfylder kriterierne i artikel 3,1, andet afsnit, i direktiv 2014/55/EU og særlig kriterierne for anvendelighed, brugervenlighed og de mulige implementeringsomkostninger. Rapporten over resultatet af testen blev indgivet til Europa-Parlamentet og Rådet den 11. oktober 2017.

(6) For at sikre, at elektroniske fakturaer modtages og behandles i overensstemmelse med den europæiske standard for elektronisk fakturering og dertil knyttede syntakser så hurtigt som muligt, bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Henvisningen til standard EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering — Del 1: Semantisk datamodel for grundelementerne i en elektronisk faktura og liste over syntakser CEN/TS 16931-2:2017, Elektronisk fakturering — Del 2 bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2017
Anvendelsesdato i EU
18.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet