Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/7 av 5. januar 2016 som etablerer standardformularet for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/7 of 5 January 2016 establishing the standard form for the European Single Procurement Document

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.9.2017

Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder etablering av standardformularet for det felles europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Gjennomføringsfordningen skjer i henhold til nytt anskaffelsesdirektiv, direktiv 2014/24/EU artikkel 59, hvor det fremgår at EU-kommisjonen skal utarbeide et slikt standardformular.

Etter direktiv 2014/24/EU skal oppdragsgiver godta at leverandører benytter ESPD i en offentlig anskaffelsesprosess. Egenerklæringsskjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiver vil kun være forpliktet til å innhente dokumentasjonsbevis fra valgt leverandør for å kontrollere om egenerklæringen er utfylt korrekt. Oppdragsgiver kan imidlertid på ethvert tidligere tidspunkt i løpet av prosedyren be leverandørene om å fremlegge alle eller deler av støttedokumentene hvor dette er nødvendig for å sikre en korrekt gjennomføring av prosedyren. Hovedformålet med innføringen av standardformularet er å redusere administrative byrder for oppdragsgivere og leverandører, og anses av EU-kommisjonen som et av de viktigste forenklingstiltakene i det nye anskaffelsesdirektivet. ESPD vil være tilgjengelig på alle EU-språk og skal foreligge i elektronisk versjon innen 18. april 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at standardformularet oversettes til norsk og gjøres tilgjengelig i EU-kommisjonens tjeneste for ESPD. Over tid forventes det at egenerklæringsskjemaet vil være tilgjengelig gjennom de fleste konkurransegjennomføringsverktøy. Gjennom den ny forskriften om offentlige anskaffelser vil det bli obligatorisk å benytte standardformularet ved anskaffelser etter del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene). Det vil også være obligatorisk å bruke standardformularet ved anskaffelser etter den nye forsyningsforskriften der reglene om avvisning og kvalifikasjonskrav i anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil påløpe noen mindre kostnader ved etableringen av den tekniske løsningen for ESPD. Innføringen av ESPD antas samlet sett å medføre en betydelig reduksjon i transaksjonskostnadene for offentlige oppdragsgivere og leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser.

Vurdering
Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Status
Forordningen ble vedtatt 5. januar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.12.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
26.01.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 440-442
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av basisrettsakter) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro