Elektrisitettransittdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 1990 om transitt av elektrisitet gjennom hovednett

Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids

Siste nytt

Del av EØS-avtalen ved ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Det må vedtas tiltak med sikte på en gradvis opprettelse av det indre marked i løpet av perioden fram til 31. desember 1992. Europarådet har på flere av sine møter, særlig på Rhodos, kommet fram til at det er nødvendig å virkeliggjøre et felles indre marked for energi, og at virkeliggjørelsen av et indre marked for elektrisk kraft vil lette gjennomføringen av Fellesskapets energipolitiske målsettinger.

For å virkeliggjøre det felles indre marked er det nødvendig med en sterkere integrering av det europeiske energimarked. Elektrisk kraft utgjør en vesentlig del av Fellesskapets energibeholdning.

Virkeliggjørelsen av et indre energimarked, særlig for elektrisk kraft, må ta hensyn til den økonomiske og sosiale utjevning, det vil konkret si at det må sikres best mulig elektrisitetsforsyning til alle borgere i alle Fellesskapets regioner, med sikte på å forbedre og harmonisere levevilkårene og utviklingsgrunnlaget, særlig i de dårligst stilte regioner.

Energipolitikken bør, mer enn alle de andre tiltak som skal bidra til virkeliggjørelsen av det indre marked, gjennomføres ikke bare for å minske kostnadene og opprettholde konkurransen, men også av hensyn til leveringssikkerheten og for å sikre at de metoder som benyttes ved kraftproduksjon er i samsvar med hensynet til miljøet.

For å nå dette mål må det tas hensyn til elektrisitetssektor ens særpreg.

Utvekslingen av elektrisk kraft mellom høyspenningsnettene i Europa øker i betydning for hvert år. Utnyttelse av samkjøringen e øker leveringssikkerheten i Fellesskapet når det gjelder elektrisk kraft, og minsker kostnadene.

Kraftutvekslingen mellom hovednett, basert på kontrakter av minst ett års varighet, er så omfattende at anmodninger om transaksjoner og resultatene av dem bør meddeles Kommisjonen systematisk.

Det er mulig og ønskelig å øke kraftutvekslingen mellom hovednettene og likevel ta hensyn til den nødvendige sikkerhet og kvalitet ved levering av elektrisk kraft. Undersøkelser viser at en slik økning kan redusere investerings- og brennstoffkostnadene i forbindelse med produksjon og transport av elektrisk kraft til et minimum og sikre best mulig utnyttelse av produksjonsmidler og infrastrukturer.

Det finnes ennå hindringer for en økt utveksling av elektrisk kraft. Hindringene kan reduseres ved at plikten til å gi elektrisk kraft transitt gjennom hovednett overholdes, og ved at det innføres en kontrollordning tilpasset elektrisitetssektoren, når hindringene ikke skyldes tekniske forhold eller forhold ved nettene.

Denne plikt og kontroll gjelder transitt som er i Fellesskapets interesse, det vil si transitt gjennom høyspenningsnett.

Avtalevilkårene for transitt av elektrisk kraft mellom hovednettene må forhandles fram av de ansvarlige foretak, og transittvilkårene må være rimelige og ikke direkte eller indirekte inneholde bestemmelser som er i strid med Fellesskapets konkurranseregler.

For å lette inngåelse av transittavtaler skal Kommisjonen sørge for at det fastlegges en fremgangsmåte for megling som skal anvendes på anmodning fra en av partene, uten at resultatene av meglingen skal være rettslig bindende.

Det er nødvendig å tilnærme de av medlemsstatenes bestemmelser som berører transitt av elektrisk kraft.

Opprettelsen av et indre marked for elektrisk kraft vil stimulere den dynamiske prosess mot en bedre integrasjon av de nasjonale nett, og det bør derfor i denne sammenheng iverksettes særlige tiltak og programmer i forbindelse med infrastrukturene, for å fremskynde en effektiv og sosialt fordelaktig tilknytning av Fellesskapets perifere regioner og øyer til hele samkjøringsnettet.

Samkjøringen av de europeiske hovednett strekker seg over et geografisk område som ikke er sammenfallende med Fellesskapets grenser. Det er derfor viktig å søke samarbeid på dette området med tredjestater som er med i det europeiske samkjøringsnett

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.1990
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1991
Anvendelsesdato i EU
01.07.1991
Opphører å gjelde
30.06.2004
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.1992
Anvendes fra i Norge
01.01.1994