Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft

Tittel

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisitet og som opphever direktiv 96/92/EF

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2007)

Sammendrag av innhold
EUs råd og Europaparlament vedtok den 26. juni 2003 et nytt elektrisitetsdirektiv; direktiv 2003/54/EC, om felles regler for det indre marked for elektrisitet. Direktivet er hjemlet i det indre marked (art.95) og dermed EØS-relevant. Direktivet ble vedtatt i EØS-komiteen 2. desember 2005.Direktivet benevnes gjerne som eldirektiv II, og erstatter gjeldende direktiv 96/92/EC (eldirektiv I). Samtidig ble det vedtatt en ny forordning, forordning (EC) nr. 1228/2003, vedrørende betingelsene for adgang til nettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet.

Eldirektiv II var en del av en pakke som også inneholdt direktiv 2003/55/EC om felles regler for det indre gassmarkedet. I forhold til hele energimarkedspakken ser en gjennom eldirektiv II og gassdirektiv II en viss konvergens i rammene for elektrisitets- og gassmarkedene.

I korthet er formålet ved eldirektiv II å bidra til en forbedring av det indre elektrisitetsmarkedets funksjonsmåte og forbedringer i forhold til eldirektiv I. Direktivet er basert på en erkjennelse av at det var behov for endringer på sentrale punkter og en ytterligere harmonisering av regelverket. Dette vedrører blant annet på manglende tempo i markedsåpningen og manglende harmonisering av reglene for adgang til transmisjons- og distribusjonsnettene.

Hovedinnholdet i eldirektiv II er som følger:
• Bestemmelsene for offentlige tjenesteforpliktelser ("public service obligations") er styrket for å ivareta allmenne økonomiske interesser.(artikkel 3)
• Det er kommet inn nye regler for merking (varedeklarasjon) av elektrisitet på fakturaene til kundene. (artikkel 3.6)
• Det er oppstilt nærmere bestemmelser om forsyningssikkerhet på et overordnet nivå i direktivet. Det er bestemmelser om anbudsprosedyre til anvendelse i svært anstrengte forsyningssituasjoner. (artikkel 4 og 7)
• Minimumskravet til oppsplitting av vertikalt integrerte kraftselskaper er juridisk skille av transmisjon og distribusjon fra andre deler av selskapet. Det oppstilles videre visse krav til administrative skiller mellom de juridiske enhetene og funksjoner. Det er imidlertid ikke et krav til eiermessig skille i direktivet. (artikkel 10 og 15)
• Bestemmelsene om tredjepartsadgang er justert slik at det nå er én modell; regulert tredjepartsadgang. Tariffene eller metoden for tariffering skal være kjent "ex-ante", dvs. på forhånd. (artikkel 20)
• Tempoet for markedsåpning er økt siden markedet for ikke-husholdningskunder skal åpnes allerede 1.7.2004 og markedet for husholdningskunder skal åpnes 1.7. 2007. (artikkel 21)
• Helt nytt i eldirektiv II er regler for regulatorfunksjonene som sier at disse skal være uavhengige av de økonomiske interesser i sektoren.(artikkel 23)
• Elektrisitetsdirektiv II skal implementeres innen 1. juli 2004.

(artikkel 30)

Merknader
Etter en gjennomgang av direktivet synes det ikke å være behov for omfattende endringer av norsk rett på lovs nivå. Hovedrammene som er nedfelt i energiloven og tilhørende forskrifter som følge av markedsreformen på 1990-tallet og senere tilpasninger vil i stor grad ligge fast ved gjennomføring av eldirektiv II. Men gjennomføringen av direktivet innebærer et behov for enkelte endringer i energiloven og tilhørende forskrifter. Disse endringene ble fremmet for Stortinget og behandlet i egen Ot.prp våren (juni) 2006.

En implementering av eldirektiv II har ført til enkelte nye rapporteringskrav og lignende overfor EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Sakkyndige instansers merknader
Olje- og energidepartementet har mottatt høringssvar fra Landssammenslutningen av vassdragskommuner (LVK), Norges vassdragsog energidirektorat (NVE), Statoil, Energibedriftenes Landsforening (EBL), daværende Prosessindustriens Landsforening(PIL), Oljedirektoratet (OD), Kjemisk forbund, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN). Det er ikke fremkommet noen innvendinger mot at direktivet gjennomføres i norsk rett.

Vurdering
Eldirektiv II vil føre til en videreutvikling av det europeiske kraftmarkedet, som ut fra en samlet vurdering vil være en fordel for norske interesser. Norge har allerede gjennomført gjeldende eldirektiv og norsk lovgivning for sektoren har til nå vært langt foran utviklingen i EU på dette området. Norge er en integrert del av det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet og har etablert en omfattende handel med kraft på tvers av landegrensene. Direktivets bestemmelser vil føre til en økt grad av likevekt mellom de regler som er utviklet for et felles nordisk marked og de bestemmelser som nå må gjennomføres blant annet i det kontinentale Nord-Europa.
Andre opplysninger

Det er nylig utarbeidet en fremdriftsrapport av kommisjonen om det indre energimarked som vurderer status i forhold til gjennomføring av energimarkedspakken, inklusive eldirektiv II, i EØS-landene. Selv om det er fremdrift i lovgivningsprosessen i en rekke land påpekes det likevel at det er mangelfull markedsintegrasjon og gjennomføring av eldirektiv II, og at lovgivningen må gjennomføres fullt ut for å få til et velfungerende marked. Gjennom sektorundersøkelsen for energimarkedene har EU forsterket overvåkingen av konkurransesituasjonen. Nye rapporter fra Kommsjonen om situasjonen i energimarkedene vil foreligge på slutten av 2006.

Status
EØS-komiteen vedtok direktivet 2. desember 2005.

Utkast til endringer i energiloven og naturgassloven som følge av gjennomføring av el-direktiv II, gassmarkedsdirektiv II og forordningen om grensehandel med elektrisitet (energimarkedspakken) ble utarbeidet og sendt på høring i våren 2005. Nødvendige lovendringer som følge av energimarkedspakken ble fremmet våren 2006 i Ot.prp. nr. 57 (2005-2006) om endringer i naturgassloven m.v. og i Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) om endringer i energiloven, samtidig med en stortingsproposisjon fra Utenriksdepartementet om innhenting av Stortingets samtykke til innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Samtykkeproposisjonen og begge lovsakene ble behandlet av Stortinget i juni 2006, og endringslovene ble satt i kraft med virkning fra 1. juli 2006. Energimarkedspakken vil tre i kraft i EØS når Island har behandlet saken i Alltinget og notifsert denne behandling. Dete r forventet ultmo 2006 tidlig 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2003
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2004
Anvendelsesdato i EU
01.07.2004
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 185-203
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO, IS, LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.04.2006
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2006
Anvendes fra i Norge
01.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro