Elektrisitet og gass over landegrensene: nettverkskoder og retningslinjer for 2013

Tittel

Kommisjonsvedtak 2012/413/EU av 19. juli 2012 om etablering av den årlige prioritetslisten med hensyn til utformning av nettverkskoder og retningslinjer for 2013

Commission Decision 2012/413/EU of 19 July 2012 on the establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2013

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.7.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

BAGGRUND

(1) Retsakterne i den tredje liberaliseringspakke (herefter »den tredje liberaliseringspakke«), som blev vedtaget i 2009, trådte i kraft den 3. marts 2011. Samtidig trådte et nyt system for etablering af bindende netregler på tværs af Europa i kraft.

(2) Som et første skridt hen imod bindende europæiske netregler skal Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 (»elforordningen«) og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009 (»gasforordningen«) opstille en årlig prioritetsliste over de områder, som skal medtages i udviklingen af netregler. Ved opstillingen af disse prioriteter skal Europa-Kommissionen høre Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«), det relevante europæiske net af transmissionssystemoperatører (»ENTSO«) og øvrige relevante interessenter. I denne afgørelse fastsættes de prioriteter, som Kommissionen er nået frem til på basis af resultatet af den offentlige høring.

(3) På Det Europæiske Råd den 4. februar 2011 blev 2014 fastsat som målet for gennemførelsen af det indre marked for elektricitet og gas. Den tredje liberaliseringspakke er et vigtigt element i udviklingen hen imod denne målsætning. Der skal dog træffes yderligere foranstaltninger for, at gas og el kan flyde frit over hele Europa. De netregler og retningslinjer, der er omhandlet i den tredje liberaliseringspakke, vil blive et relevant regelgrundlag for den videre udvikling.

(4) For at kunne planlægge ressourcerne er det vigtigt årligt at udpege hovedområderne for udvikling af netregler og retningslinjer. Så snart et område udpeges som vigtigt for første gang, skal der foretages indkredsende arbejde for at bestemme, i hvilken grad der er behov for harmonisering. På de nøgleområder, hvor arbejdet med netregler og retningslinjer allerede er påbegyndt, vil dette arbejde fortsætte og blive afsluttet.

OFFENTLIG HØRING

(5) Den offentlige høring, jf. artikel 6, stk. 1, i el- og gasforordningerne, fandt sted fra den 8. marts til den 16. april 2012. Kommissionen har modtaget 18 bidrag ( 3 ), herunder et bidrag fra en lokal myndighed og bidrag fra ENTSO-G og ENTSO-E. De andre bidrag stammer hovedsageligt fra europæiske interesseorganisationer på energiområdet, men flere enkeltvirksomheder har også bidraget til høringen.

(6) Følgende er de vigtigste generelle bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring:

a) Den offentlige høring har klart vist, at interessenterne støtter Kommissionens målrettede tilgang til prioritering af arbejdet med at tilvejebringe de nøgleelementer, der er nødvendige for gennemførelsen af det indre marked for energi i 2014, hvad angår udviklingen af netregler og retningslinjer for både el og gas. Interessenterne har den holdning, at Kommissionen i høringen har udpeget de vigtigste opgaver, der skal løses for at øge integrationen i det indre marked for energi.

b) Endvidere tilkendegiver flere interessenter, at de foretrækker, at alle de områder, der er anført i artikel 8, stk. 6, i el- og gasforordningerne, omfattes af proceduren for overordnede retningslinjer/netregler i stedet for, at der til at vedtage bindende regler for disse områder anvendes direkte udvalgsretningslinjer. I den forbindelse fremhævede nogle interessenter vigtigheden af en gennemsigtig, effektiv og sammenhængende proces, der garanterer, at interessenterne og distributionssystemoperatørerne inddrages tidligt og aktivt i processen. Det blev også nævnt, at der bør gives passende frister til udvikling af robuste netregler, herunder tilstrækkelig tid til høring af de aktører, der er involveret.

c) Flere interessenter har anmodet om, at udkast til forslag til overordnede retningslinjer og netregler ledsages af relevante konsekvensanalyser, der opridser de vigtigste alternative politikmuligheder, samt at de understøttes af en omfattende cost-benefitanalyse. Konsekvensanalysen bør desuden være genstand for en særskilt offentlig høring. Det accepteres ikke, at konsekvensanalysen udarbejdes efter endt høring, som det var tilfældet med »pilotreglen«.

d) Flere interessenter har i deres bidrag nævnt, at anvendelsesområdet for visse netregler er for bredt og ikke holder sig inden for de rammer, der er fastsat i forordningerne, nemlig spørgsmål af grænseoverskridende karakter. I den forbindelse blev det også fremhævet, at netregler ikke bør være mere præskriptive end nødvendigt.

(7) Følgende er de vigtigste bemærkninger vedrørende den årlige prioritetsliste, hvad angår netregler for el, der er modtaget under den offentlige høring:

a) Flere interessenter er bekymrede over mulige uoverensstemmelser mellem netregler. Nogle foreslår, at der udvikles én enkelt netregel svarende til én overordnet retningslinje, mens andre understreger, at flere netregler i visse tilfælde bør udformes samlet, såsom netregler om nettilslutning af produktionsanlæg og nettilslutning af distributionsanlæg og andre kunder, netregler om nettilslutning og systemdrift, netreglen om tilslutning og håndtering af kapacitetsbegrænsninger og udvalgsretningslinjen »styring«.

b) Flere interessenter støtter udarbejdelsen af regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer og/eller investeringsincitamenter. ENTSO-E har den holdning, at spørgsmålene om tarifstrukturer og investeringsincitamenter stort set er uafhængige af hinanden, og anbefaler derfor, at de behandles særskilt med overvejende fokus på regler om investeringsincitamenter.

c) ENTSO-E giver udtryk for, at regler om (fremadrettet) kapacitetsfordeling på lang sigt og regler om tilslutning til transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm bør medtages på den årlige prioritetsliste for 2013.

(8) Følgende er de vigtigste bemærkninger vedrørende den årlige prioritetsliste, hvad angår netregler for gas, der er modtaget under den offentlige høring:

a) En vigtig udmelding fra interessenterne var, at de ønsker harmoniserede regler om transmissionstarifstrukturer, men foretrækker, at reglerne udformes ifølge proceduren for netregler frem for at anvende direkte udvalgsretningslinjer. Flere interessenter foreslår at fastsætte et snævert anvendelsesområde.

b) Nogle interessenter udtrykte bekymring over overensstemmelsen mellem procedurerne for henholdsvis netreglen om kapacitetstildeling og reglerne om håndtering af kapacitetsbegrænsninger og anbefalede derfor, at udvalgsproceduren synkroniseres for de to emner.

(9) Følgende er den vigtigste bemærkning, der er modtaget under den offentlige høring, vedrørende det formodede behov for netregler og retningslinjer og deres omfang efter 2013 på elområdet: Nogle interessenter var af den opfattelse, at i forbindelse med elnet bør regler om tredjepartsadgang udformes før regler om energieffektivitet, da de vil kunne sikre lige konkurrencevilkår for operatørerne i det indre marked.

(10) Følgende er de vigtigste bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring, vedrørende det formodede behov for netregler og foranstaltninger og deres omfang efter 2013 på gasområdet:

a) Flere interessenter ønsker, at der tages hånd om problemet med den gradvise udvidelse af kapaciteten, og foreslår, at der udformes regler under en netregel om tredjepartsadgang; andre ønsker også, at problemet tages op i forbindelse med udformningen af regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer. Flere interessenter er af den opfattelse, at regler om handel i forbindelse med teknisk og operativ levering af netadgangstjenester og systembalancering allerede er dækket af reglerne om kapacitetstildeling og balancering. Interessenterne efterlyser dog stadig, at der udformes handelsregler med fokus på regler til fremme af et flydende marked for sekundær handel med kapacitet.

b) Vedrørende »reglerne for netsikkerhed og -pålidelighed « fremkom det synspunkt, at hvis dette problem skal tages op, vil det være mere passende at gøre det under Europa-Parlamentets og Rådets orordning (EU) nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

c) Nogle interessenter udtrykte tvivl om, hvorvidt udformning af netregler og retningslinjer vedrørende driftsprocedurer i beredskabssituationer vil indebære nogen fordele, og anfægtede harmoniseringen af disse bestemmelser.

AFGØRELSE

(11) Under henvisning til interessenternes bidrag opprioriterer Kommissionen arbejdet med at levere de hovedelementer, der er nødvendige for gennemførelsen af det indre marked for energi i 2014

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.07.2012
Anvendelsesdato i EU
09.08.2012

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet