Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/209/EU av 20. mars 2014 om ekvivalens mellom kategorier av førerkort

Commission Decision 2014/209/EU of 20 March 2014 on equivalences between categories of driving licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.06.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 20. mars 2014 nytt vedtak om ekvivalenser mellom førerkortklasser. Vedtak 2014/209/EU av 20. mars 2014 erstatter tidligere ekvivalensvedtak 2013/21/EU av 18. desember 2012.

Bakgrunnen for ekvivalensvedtaket er direktiv 2006/126/EF fra 19. januar 2013 (tredje førerkortdirektiv). Med dette direktivet ble nye førerkortklasser innført. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse av førerkort gjelder også for førerkort utstedt før tredje førerkortdirektiv trådte i kraft. Ekvivalensvedtaket vedlegg 1 gir en oversikt over tidligere gjeldende førerkortklasser i medlemslandene, og hva disse tilsvarer i de nye førerkortklassene. Førerrett ervervet før tredje førerkortdirektiv gir rett til tilsvarende klasse etter 19. januar 2013.

Kommisjonen har vedtatt et nytt ekvivalensvedtak på bakgrunn av at Kroatia er blitt medlem av EU, og at Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Italia, Slovenia og Sverige har meldt inn endringer i oversikten over tidligere førerkortklasser etter vedtakelsen av 2013/21/EU.

Vedtaket innebærer at henvisningen i førerkortforskriften 19. januar 2004 nr. 298 §§ 1-2 første ledd andre punktum, 8-1 første ledd tredje punktum og 9-2 første ledd tredje punktum må endres, slik at de henviser til vedtak 2014/209/EU. Vegdirektoratet vil kunne sende dette ut på høring sammen med forslag til andre endringer i førerkortforskriften tidlig på høsten 2014, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2015.

Utover at henvisningene i førerkortforskriften må endres anses kommisjonsvedtaket ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Vedtaket er EØS-relevant og vurderes som akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2014
Anvendelsesdato i EU
13.05.2014
Opphører å gjelde
01.12.2016
Rettsakten erstatter
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 516-604
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0209
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro