Ekspertgruppe om tingenes internett

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/C 217/08 av 10. august 2010 om etablering av ekspertgruppe om tingenes internett

Commission Decision 2010/C 217/08 of 10 August 2010 setting up the Expert Group on the Internet of Things

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har etablert en ekspertgruppe bestående av myndigheter fra medlemslandene, representanter fra ekombransjen, industri og standariseringsinstitusjoner.

Ekspertgruppen er en rådgivende gruppe som skal fasilitere informasjonsdeling og bidra til utvikling av en felles visjon for Kommisjonens strategi for tingenes Internett. Ekspertgruppen skal også drøfte teknologisk, juridisk og organisatorisk utvikling som har betydning for strategien.

Gruppen skal bestå av maksimum 45 medlemmer.

Tingenes Internett er en fellesbetegnelse for ulike former for maskin til maskinkommunikasjon og hvordan ulike duppeditter kommuniserer med hverandre over internett. Aktuelle eksempler kan være elektriske biler som kommuniserer med strømnettet om når det er optimalt å lade batterier, automatiske overvåkningssystemer med mer.

Merknader
Rettsakten vurderes ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover kostnader forbundet med norsk deltakelse i gruppen.

Vurdering
Ekspertgruppen har avholdt flere møter med kommisjonen og drøftet hvordan regulering og markedsutviklingen påvirkes og bør utvikles videre for å legge til rette for en god utvikling av tingenes internett i Europa. Det er ønskelig at norske myndigheter fortsetter å delta i ekspertgruppa videre. Det er nylig etablert en norsk forening for tingenes internett, og det er ønskelig at også denne foreningen involveres i arbeidet i ekspertgruppa.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales inntatt i EØS-avtalen.

Status
Ekspertgruppen ble opprettet i 2010. Det er dannet flere undergrupper som ser på ulike problemstillinger. Norge er representert med Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet