Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/74/EF av 21. desember 2006 om fastsettelse av referanseverdier for effektiviteten ved separat produksjon av varme og elektrisitet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF

Commission Decision 2007/74/EF of 21 December 2006 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet om å fremme kogenerering av kraft varme basert på nyttig varmeetterspørsel i det indre markedet (2004/8/EC) ble vedtatt av råd og Europaparlament den 11.februar 2004 og er hjemlet i artikkel 175 (miljø) i EU-traktaten. Direktivet har som formål å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft og varmeproduksjon (kogenerering) der det er en nyttbar varmeetterspørsel. Direktivet inneholder også endringer i direktiv 92/42/EEC om effektivitetskraft for nye varmtvannskjeler, fyrt med flytende eller gassformig brensel ”Boilers Directive”. EØS-komiteen vedtok å implementere direktivet i EØS-avtalen den 8. desember 2006. Som en beregningsteknisk oppfølging til direktivet gjorde EU-kommisjonen 21. Desember 2006 et vedtak om fastsettelse av referanseverdier for effektiviteten ved separate produksjon av varme og elektrisitet. Felles harmoniserte referanser for hva som er konvensjonelle produksjonsanlegg skal anvendes til klassifisering av CHP-produksjonsanlegg. Hovedbestemmelsene i kommisjonsvedtaket av 21.12.2006 er som følger:

Referanseverdier for effektivitet ved separat produksjon av elektrisitet og varme er fastsatt i henhold til kommisjonsvedtakets bilag I og II (artikkel 1). Referanseverdiene kan justeres ved anvendelse av korreksjonsfaktorer i bilag III og IV for henholdsvis klimatiske forhold og redusert nettap. Korreksjonsfaktorene gjelder ikke for brenselcellebasert kraftvarmeteknologi (korreksjonsfaktor for klimatisk forhold)eller ved fyring med tre og biogass (korreksjonsfaktor for redusert nettap). Hvis landene anvender begge korreksjonsfaktorene anvendes bilag III først (artikkel 2).

Referanseverdiene fastsettes på bakgrunn av det kalenderåret kraftvarmeenheten starter med el-produksjon. Referanseverdiene gjelder i 10 år fra oppstarten. Etter dette benyttes referanseverdien for året ti år tilbake i tid, og gjelder for et år av gangen(artikkel 3).Hvis en eksisterende kraftvarmeenhet bygges om og investeringskostnadene overstiger 50 prosent, kan man benytte referanseverdien for det året den ombygde enheten har oppstart av elproduksjon (artikkel 4). Drives kraftvarmeenheten med en kombinasjon av brenselstyper, anvendes referanseverdiene for effektivitet proporsjonalt med vektet gjennomsnittsforbruk av de forskjellige brenselstypene (artikkel 5).

Status
EU-kommisjonen vedtok 21. desember 2006 ”Commission Decision 2007/74/EC of 21 December 2006 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council”. EFTA-sektretariatet oversendte 6. februar 2007 standardskjema for forberedelse av EØS-komitevedtak. Olje- og energidepartementet returnerte standardskjemaet 5.november 2007. EFTAs energiarbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til EØS-vedtak om innlemmelse av kommisjonsvedtaket i EØS-avtalen. Norske aktører har gjennom deltagelse i europeiske interesseorganisasjoner fått komme med innspill til dokumentet, og i departementets dialog med norske aktører har det ikke kommet innsigelser mot at kommisjonsvedtaket tas inn i EØS-avtalen. Utkastet til EØS-komitevedtak ble klarert av EFTAS energiarbeidsgruppe 7. oktober 2009 og oversendt EØS-komiteen. Vedtaket vi tre i kraft i EØS etter at et EØS-vedtak foreligger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2006
Anvendelsesdato i EU
26.02.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 291-296
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2010
Anvendes fra i Norge
09.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro