Dyrevern under transport

Tittel

Rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 1991 om vern av dyr under transport og om endring av direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF

Council Directive 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

I sin resolusjon av 20. februar 1987 om en politikk for dyrs velferd anmodet Europaparlamentet Kommisjonen om å framlegge forslag om vern av dyr under transport.

For å fjerne tekniske hindringer for handelen med levende dyr og å legge grunnlaget for at markedsordningene på området skal fungere tilfredsstillende og samtidig sikre tilfredsstillende vern for dyrene det gjelder, har Fellesskapet vedtatt regler på dette området.

Alle medlemsstatene har ratifisert Den europeiske konvensjon om beskyttelse av dyr under internasjonal transport og undertegnet tilleggsprotokollen som gjør det mulig for Fellesskapet som sådant å tiltre nevnte konvensjon.

Ved rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 av 3. desember 1982 om gjennomføring i Fellesskapet av Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- og plantearter som er truet av utryddelse, heretter kalt "CITES", fastsettes vilkårene for transport av visse arter.

Ved direktiv 77/489/EØF ble det fastsatt regler for vern av dyr under internasjonal transport. Ved direktiv 81/389/EØF ble det fastsatt tiltak for gjennomføringen av direktiv 77/489/EØF, og særlig innført kontroll ved Fellesskapets indre grenser.

For å nå de samme mål, særlig vern av dyr under transport, er det nødvendig i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked å endre reglene i direktiv 90/425/EØF, blant annet med sikte på å harmonisere forhåndskontrollen med tanke på dyrenes velferd under transport.

Innenfor denne ramme skal det fastsettes regler for transport av dyr innenfor, til og fra Fellesskapet, og systematisk kontroll ved de indre grenser i Fellesskapet skal avskaffes.

Transport av dyr, også slaktedyr, over lange avstander bør reduseres så mye som mulig av hensyn til dyrenes velferd.

Reglene som foreslås, skal sikre et mer effektivt vern av dyr under transport.

Direktiv 91/496/EØF bør endres og tilpasses dette direktiv. Direktiv 77/489/EØF og 81/389/EØF bør oppheves

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.1991
Gjennomføringsfrist i EU
01.12.1991
Anvendelsesdato i EU
01.12.1991

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.1999
Anvendes fra i Norge
08.02.1999