Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/417/EU av 31. juli 2013 som endrer vedlegg III til rådsdirektiv 2002/99/EF om dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding og omsetning av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum for å legge til en metode for å eliminere dyrehelserisiko i kjøtt

Commission Implementing Decision 2013/417/EU of 31 July 2013 amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of a treatment to eliminate certain animal health risks in meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer direktiv 2002/99/EF som gir generelle dyrehelseregler for all produksjon av animalske produkter innen EU, og for innførsel av slike produkter fra tredjeland. I henhold til direktivets artikkel 4 kan medlemsstatene på visse betingelser tillate animalske produkter som kommer fra et område eller del av et område som er underlagt dyrehelsemessige restriksjoner. Vedlegg III til direktivet inneholder en tabell med behandlinger som kan brukes på animalske produkter for at fjerne eventuell risiko for dyrehelsen i forbindelse med kjøtt og melk. Disse behandlingene er i overensstemmelse med de anbefalingene fra OIE. I vedlegg III til direktiv 2002/99/EF er det gjort følgende endringer: Det åpnes for en ny metode for å inaktivere munn- og klovsykevirus i kjøtt. Metoden innebærer gjennomvarming av utbenet og avfettet kjøtt slik at kjernetemperaturen er holdt på minimum 70 grader i minimum 30 minutter. Denne metoden er annerkjent av OIE. Betegnelsen "Saue- og geitepest" byttes ut med betegnelsen "Peste des petits ruminants" for gjenspeile OIEs offisielle betegnelse.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9 september 2005 nr 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Rettsakten vil ikke innebære noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2013
Anvendelsesdato i EU
22.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.10.2014
Anvendes fra i Norge
02.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0417
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro