Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/20/EF av 16. mai 2000 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet

Directive 2000/20/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 amending Council Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2002

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Direktiv 64/432/EØF(3) er endret og ajourført ved direktiv 97/12/EF og ved direktiv 98/46/EF.

2) Problemer knyttet til gjennomføringen av direktiv 64/432/EØF, som endret ved de to ovennevnte direktivene, gjør at det bør vedtas overgangstiltak for å unngå forstyrrelser i handelen med levende storfe og svin.

3) I henhold til direktiv 64/432/EØF og rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter skal det opprettes databaser, blant annet for storfe, med opplysninger om dyrene og deres forflytning.

4) Det har oppstått problemer med anvendelsen av dyrehelsebestemmelsene, særlig i forbindelse med identifikasjonen og registreringen av dyr.

5) Direktiv 64/432/EØF bør endres for å sikre samsvar i fellesskapsreglene og gi Kommisjonen mulighet til å vedta overgangstiltak slik at medlemsstatene kan tilpasse seg de nye handelsforholdene.

6) Det er derfor hensiktsmessig å utsette ikrafttredelsen av visse bestemmelser i nevnte direktiv.

7) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.1999
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.05.2000
Gjennomføringsfrist i EU
16.05.2000
Anvendelsesdato i EU
16.05.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 27.6.2002, p. 16-17
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.11.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.11.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.11.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2002
Anvendes fra i Norge
05.04.2002

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro