Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/265/EF av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF for å inkludere supplerende dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier og for å oppdatere helsesertifikatmodellene

Commission Decision 2007/265/EC of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet, sist oppdater 16.8.2008)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer helsesertifikatmodellene som er angitt i vedlegg E i Rådsdirektiv 92/65/EØF og tjener to hensikter:

1. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med dyr innenfor fellesskapet endres slik at det er kompatibelt med Traces-systemet.

2. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med levende bier og humler innenfor fellesskapet endres slik at det av selve sertifikatmodellen fremgår hvilke dyrehelsemessige krav som gjelder i forhold til middartene Liten kubebille (Aethina tumida) og Tropilaelapsmidd; den gamle sertifikatmodellen inneholdt ingen dyrehelsemessige krav i forhold til angrep av disse to artene.

De nye kravene begrenser muligheten for flytting av bier og humler fra angrepne områder. Risikosonen skal ha en radius på minst 100 km fra utbruddsstedet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten har ikke vært sendt på tidlig høring, da rettsakten ikke inneholder noe kontroversielt.

Vurdering
Rettsakten oppfattes av Mattilsynet som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. mai 2008 nr. 476 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.04.2007
Anvendelsesdato i EU
01.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 105-113
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2008
Anvendes fra i Norge
21.05.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0265
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro