Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/879/EU av 21. desember 2011 om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om dyrehelsemessige krav til samhandelen innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg samt for innførsel av slike fra tredjeland

Commission Implementing Decision 2011/879/EU of 21 December 2011 amending Annexes II and IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.2.2012)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/879/EU fastsetter spesifikasjoner for testing for Salmonella Arizonae, og endrer sertifikatene for samhandel med rugeegg, daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe.

Direktiv 2009/158/EF som endret ved direktiv 2011/214/EU fastsetter minimumskrav til overvåkingsprogrammer i forhold til sykdom hos fjørfe. Direktivet inneholder en beskrivelse av prosedyrene for testing for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum. Vedtak 2011/879/EU fastsetter slike spesifikasjoner i forhold til testing for Salmonella Arizonae.

Rettsakten endrer videre sertifikatene som gjelder samhandel med rugeegg, daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe. I sertifikatet for daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe er det detaljerte krav til opplysninger om kategori, alder, identifikasjon – herunder opplysninger om foreldreflokk og varemerke. Disse kravene har virksomhetene oppfattet som unødvendige, administrative byrder. Særlig kan det være vanskelig for virksomhetene å forutsi når eggene klekkes. Flere av opplysningene kreves i tillegg også andre steder i sertifikatet. I disse sertifikatene endres derfor kravene til detaljerte opplysninger til identifikasjon ut med et godkjenningsnummer. Dette nummeret gir i praksis klarere opplysninger om varenes opprinnelse. Videre endres sertifikatene for daggamle kyllinger slik at de gjenspeiler kravene i forordning (EF) nr. 798/2008 om at daggamle kyllinger som ikke er oppdrettet i den EØS-staten som importerte rugeeggene, skal bringes direkte til endelig sted, og holdes der i minimum tre uker fra klekkedato.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS. Forskriften må endres for å gjennomføre de nye sertifikatmodellene. Sertifikatmodellene ble endret også gjennom direktiv 2011/214/EU, hvor det ble tatt inn endrede referanser i forhold til vaksinasjon mot aviær influensa, og krav til opplysninger om prøveresultater for salmonella. Dette vedtaket er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Endringene i sertifikatmodellene som følge av vedtak 2011/879/EU bør fortrinnsvis gjøres samtidig, eventuelt etter gjennomføringen av direktiv 2011/214/EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten henger tett sammen med direktiv 2011/214/EU og bør derfor ikke tas inn EØS-avtalen før, men samtidig med eller etter denne.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.02.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 25-36
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.03.2012
Anvendes fra i Norge
10.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0879
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro