Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU av 9. oktober 2014 om dyrehelsetiltak for å bekjempe afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU

Commission Implementing Decision 2014/709/EU of 9 October 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States and repealing Implementing Decision 2014/178/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. I vedtak 2014/178/EU listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Vedtake 2014/178/EU erstattes nå av vedtak 2014/709/EU. Nye utbrudd har ført til at listeførte områder må utvides. De fleste bestemmelsene om tiltak videreføres og det gjøres enkelte endringer.

Sykdomssituasjonen på Sardinia i Italia regnes for å være endemisk, i motsetning til utbruddene i de baltiske landene. Det defineres derfor en egen sone for Sardinia. I vedtaket deles det derfor i 4 ulike soner:

1) nærhet til utbrudd

2) utbrudd hos villsvin

3) utbrudd hos villsvin og domestisert svin

4) endemisk sykdomssituasjon som affiserer både villsvin og domestisert svin (Sardinia)

De generelle bestemmelsene om forbud mot forflytning ut av sonene videreføres;

1) levende svin fra sone II, III og IV.

2) avlsmateriale fra svin, biprodukter fra svin og svinekjøtt fra sone III og IV.

Fra disse generelle forbudene gis det visse unntak;

1) levende svin kan sendes fra sone II under visse vilkår

2) levende svin fra sone III kan sendes direkte til slakteri i samme medlemsland under visse vilkår

3) kjøtt fra svin fra sone III kan sendes ut av sonen under visse vilkår

4) kjøtt fra sone III kan sendes ut av sonen under visse vilkår

5) kjøtt fra sone IV kan sendes ut av sonen under visse vilkå;

6) animalske biprodukter fra gris fra sone III og IV kan sendes ut av sonen under visse vilkår

Videre gis det bestemmelser om forbud mot eksport av levende svin, avlsmateriale fra svin, svinekjøtt og biprodukter fra svin fra medlemsland med soner til andre medlemsland og tredjeland, med visse unntak;

1) levende gris fra sone I under visse vilkår

2) levende gris, avlsmateriale, svinekjøtt og biprodukter fra svin fra områder utenfor sonene under visse vilkår.

3) Svinekjøtt fra sonene under visse vilkår

Slakteri og virksomheter som skjærer ned og prosesserer kjøtt fra gris fra sone III og IV skal godkjennes.

Det gis et generelt forbud mot forsendelse av villsvinkjøtt fra soner innen samme medlemsland eller til andre medlemsland, med unntak; villsvinkjøtt fra sone I kan sendes innad i samme medlemsland, dersom det tester negativt.

Videre skal kjøtt fra gris fra sonene merkes med et spesielt stempel. Dyretransporter brukt i sonene skal desinfiseres.

Kommisjonen håper med vedtaket å kunne forebygge handelshindringer mellom medlemsland og ifra tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kravene i vedtak 2014/709/EU er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedtaket. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket. Vedtak 2014/709/EU medførte ingen endring av norsk rett når det ble innført. Denne endringen av vedtaket medfører heller ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2014
Anvendelsesdato i EU
31.10.2014
Opphører å gjelde
20.04.2020
Rettsakten erstatter
Erstattes av

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
31.10.2014