Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1898 av 26. oktober 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1898 of 26 October 2016 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Klassisk svinepest er en sykdom i tilbakegang, men finnes fremdeles i deler av Øst-Europa. Situasjonen ansees av EU å være bedre enn tidligere og stabil. Rettsakten endrer derfor handelsrestriksjoner i tråd med den forbedrede situasjonen.

I dagens regelverk er det forbud mot forsendelser av varer, avlsprodukter og levende griser ifra områder med klassisk svinepest. Det er også unntak ifra forbudet. Denne rettsakten utvider unntaksmulighetene.

Endringer som følger av rettsakten:

• Lettelser for handel med levende gris ifra land med klassisk svinepest.

• Åpner for at separate produksjonsenheter kan produsere trygge varer selv om besetningen som helhet ikke oppfyller kravene.

• Biosikkerhetstiltak for å skille tamgris fra forvillede gris kan erstattes med tiltak for å overvåke tilstanden hos de forvillede grisene.

• Når unntaktsmuligheter brukes skal helsesertifikatene henvise til rettsakten som gir unntaket.

Detaljert om endringene.

Lettelse i forsendelser av levende gris til andre medlemsland.

Vedtaket gir bedre markedsadgang for levende gris, ifra besetninger med høy biosikkerhet. Tidligere var det forbudt å sende levende gris ut av land med sykdommen. Salg ifra sone med klassisk svinepest tillates nå også til andre medlemsland. Kravene for innenlandshandel er like kravene til samhandel, unntatt på følgende punkter:

Krav ved innenlandshandel, levende gris Krav ved samhandel, levende gris
• Det stilles ikke ytterligere krav til dyr som flyttes direkte til slakt innenlands. • Å frakte direkte til slakt gir ingen unntak fra kravene ved samhandel
• Kompetent myndighet skal inspisere opprinnelsesbesetningen årlig • Kompetent myndighet skal inspisere opprinnelsesbesetningen hver 4. måned.
• Prøvetaking skal skje maks 3 måneder før forsendelse • Prøvetaking skal skje maks 1 måned før forsendelse.
• Helsesertifikat skal merkes med at dyrene oppfyller unntaksmuligheten gitt i vedtak 2013/764/EU.

Et viktig prinsipp er å ikke legge handelshindre for en trygg vare. En vare vil alltid være tryggere fra et land som ikke har sykdommen enn ifra et land hvor gitte besetninger beskytter seg mot sykdommen og prøvetar varen. Mye av incentivet for å drive et nasjonalt dekkende bekjempelsesarbeid tas bort når man gir unntak for handel til tross for sykdommen. Handelshindringer kan kun begrunnes i et ønske om bedre nasjonalt bekjempelsesarbeid dersom varen det er snakk om anses som smittefarlig. Med de foreslåtte biosikkerhetstiltakene vil smittefaren ifra varen begrenses.

Lettelse for separate produksjonsenhet

Forutsatt at offentlig veterinær vurderer en produksjonsenhet som tilstrekkelig adskilt fra andre deler av besetningen kan også forsendelser sendes ifra enheten selv om besetningen som helhet ikke oppfyller kravene. Dette gjelder levende dyr sendt til slakt innenlands og produkter til samhandel.

Tidligere kontroll av biosikkerhetstiltak på gården kan byttes med kontroll av villsvinpopulasjonen i en 40km sone rundt gården.

Alle produkter ifra listeført område skal følges av helsesertifikat.

Produkter ifra griser ifra opprinnelsesbesetninger som tilfredstilte gitte krav trengte tidligere ikke å følges av helsesertifikat. Nå kreves helsesertifikat for alle produkter ifra listeførte områder.

Virketiden for vedtak (EU) nr. 2013/764 forlenges med to år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. mai 2014 nr. 675 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land i EØS.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser da beskyttelsenivå etter nytt regelverk ansees å være likt som dagens situasjon. Det er ingen stor import av svin, villsvin eller kjøtt til Norge fra de berørte områdene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har ikke funnet horisontale utfordringer som følge av rettsakten.

Økt mulighet for handel gir økt sannsynlighet for introduksjon av smitte. Forbedret dyrehelsemessig situasjon i landene med sykdom gir lavere sannsynlighet for introduksjon av smitte. Økte biosikkerhetstiltak gir lavere sannsynlighet for introduksjon av smitte. Incentiv for å bekjempe klassisk svinepest i landene som har sykdommen blir trolig lavere som følge av økt markedsadgang. Mattilsynet anser at tiltakene i nytt regelverk totalt sett gir samme grad av beskyttelse som dagens regelverk.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
17.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1898
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro