Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of germinal product establishments and the traceability and animal health requirements for movements within the Union of germinal products of certain kept terrestrial animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten supplerer dyrehelselovforordning (EU) 2016/429 og delegert forordning (EU) .../... ved å fastsette bestemmelser om:

• hvilke opplysninger de driftsansvarlige må oppgi i søknadene om godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien, samt fristen for når opplysningene må foreligge.

• tekniske krav og spesifikasjoner for merking av formeringsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien, samt operasjonelle krav som skal sikre at materialet er sporbart.

• modeller for helsesertifikater for formeringsmateriale som flyttes mellom EU-medlemsstatene. Selve sertifikatmodellene skal likevel ikke fastsettes i denne rettsakten, men i en annen gjennomføringsrettsakt som Kommisjonen foreløpig ikke har laget utkast til.

• hvordan de driftsansvarlige og myndighetene i avsenderlandet skal informere om forflytning av formeringsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien til andre EU-/EØS-stater og frister for når informasjonen skal gis

Rettsakten gjelder ikke for rugerier og rugeegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i:

• forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjoner

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

• forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige betingelser for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

• forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd

• forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

• forskrift 14. juli 2004 nr. 1123 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater

Rettsakten krever i tillegg endring i følgende interne instrukser for Mattilsynet:

• instruks om godkjenning av, og tilsyn med seminstasjoner og embryoinnsamlingsgrupper mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg til:

• driftsansvarlige for sædstasjoner, embryoinnsamlingsgrupper, embryoproduksjonsgrupper og lagringsstasjoner som skal sende formeringsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien til andre EØS-stater

• Mattilsynet

Rettsakten setter de driftsansvarlige bedre i stand til å vite hvilke opplysninger de må oppgi for at Mattilsynet skal kunne behandle godkjenningssøknadene deres. Trolig øker den sannsynligheten for at alle nødvendige opplysninger følger med søknaden, slik at Mattilsynet i mindre grad må etterlyse manglende informasjon/dokumentasjon. Dette, samt at rettsakten i større grad legger til rette for at søknadsprosessen kan gjøres elektronisk, kan bidra til mindre arbeid med godkjenningssøknader og redusert saksbehandlingstid. Innsparingsmulighetene er likevel små da det sjelden er aktuelt å etablere/godkjenne virksomheter for formeringsmateriale her i landet.

Rettsakten legger til rette for at opplysningene som strå og andre pakninger med formeringsmateriale fra storfe, svin sauer, geiter og dyr av hestefamilien skal merkes med, kan gis i form av en strekkode. Opplysningene vil da kunne leses og tolkes av en scanner. Dette er tidsbesparende sammenliknet med å måtte lese opplysningene av manuelt. Mattilsynet får en ny oppgave med å formidle informasjon til Kommisjonen/ESA og de andre EØS-landene hvordan strå og andre pakninger med formeringsmateriale blir merket her i landet.

Bestemmelsene om hvordan de driftsansvarlige og myndighetene i avsenderlandet skal informere om forflytning av formeringsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien til andre EU-/EØS-stater er hovedsakelig videreføring av bestemmelser som gjelder i dag og får neppe vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen. At rettsakten setter frister for når informasjonen skal være gitt, kan sees på som nye administrative byrder for både de driftsansvarlige og Mattilsynet. På den annen side kan fristene bidra til bedre informasjonsflyt og til at de driftsansvarlige unngår økonomiske tap, f.eks. fordi forsendelser av fersk/kjølt sæd blir ødelagt i påvente av sertifikatustedelse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten bidrar til å effektivisere nødvendig informasjonsutveksling ved forflytning av formeringsmateriale mellom EU-/EØS-statene.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med rettsakten fra Kommisjonen side.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet