Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til ikke-kommersiell forflytting av prydfugler inn i en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) …/... of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country

Siste nytt

Utkast til delegert forordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet 14.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, herunder de i bilag I, del B, omhandlede fugle (fugle holdt som selskabsdyr), og det fastsættes, at der kan indføres forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter til beskyttelse af dyre- og folkesundheden mod sygdomme eller infektioner, der vil kunne spredes i forbindelse med ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland.

(2) Forordning (EU) nr. 576/2013 fastsætter også, at de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger skal baseres på fyldestgørende, pålidelige og validerede videnskabelige oplysninger og skal stå i rimeligt forhold til risikoen for folke- eller dyresundheden for spredning af disse sygdomme eller infektioner i forbindelse med flytning på tværs af grænserne af fugle holdt som selskabsdyr.

(3) Af hensyn til EU-reglernes enkelthed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af disse regler og undgå dobbeltarbejde bør reglerne for ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med krydshenvisninger. Denne tilgang er også i overensstemmelse med den nuværende tilgang på området for EU-lovgivning vedrørende dyresundhed, såsom den, der er valgt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 — en tilgang, der fremmer strømlining af EU-reglerne for at lette anvendelsen af dem og mindske den administrative byrde.

(4) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, der kan have en negativ indvirkning på dyre- og folkesundheden. Infektioner med aviær influenza-virus hos tamfjerkræ forårsager navnlig to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan derfor have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet. Selv om man hovedsagelig finder aviær influenza hos fugle, kan infektionen endvidere under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(5) Efter det første tilfælde i 2005 af højpatogen aviær influenza (HPAI) af subtype H5N1 hos en fugl i fangenskab, der blev indført til Unionen, blev der ved Kommissionens beslutning 2005/759/EF fastlagt beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forhindre indslæbning og spredning af HPAI-virus til Unionen ved flytning til Unionen af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere. Beslutning 2005/759/EF blev ophævet og erstattet af Kommissionens beslutning 2007/25/EF på grund af den fortsatte fare for dyresundheden, som sådanne flytninger udgør. Beslutning 2007/25/EF blev yderligere ændret på grund af ændringer i den epidemiologiske situation i Unionen, og dens anvendelsesdato blev forlænget flere gange, senest ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2107. Beslutning 2007/25/EF udløber nu den 31. december 2021.

(6) Da aviær influenza i de seneste år er blevet en stadigt større global trussel, og den epidemiologiske situation ikke forventes at blive bedre i den nærmeste fremtid, bør der dog indføres permanente beskyttelsesforanstaltninger inden for rammerne af forordning (EU) nr. 576/2013 for at sikre, at ikke-kommerciel flytning til Unionen af fugle holdt som selskabsdyr ikke udgør en risiko for indslæbning af aviær influenza-virusset.

(7) Visse territorier og tredjelande anvender dyresundhedsmæssige regler for ikke-kommerciel flytning til deres område af fugle holdt som selskabsdyr, som er ækvivalente med reglerne i denne forordning. Ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr fra disse territorier og tredjelande til Unionen kan derfor anses for kun at udgøre en minimal dyresundhedsrisiko for Unionen, og reglerne i denne forordning for ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr bør ikke anvendes på ikke-kommerciel flytning til Unionen af fugle holdt som selskabsdyr fra disse territorier og tredjelande.

(8) Med henblik på at undgå, at kommerciel flytning af fugle til Unionen finder sted svigagtigt under foregivende af, at der er tale om ikke-kommerciel flytning, bør det maksimale antal fugle holdt som selskabsdyr, der kan ledsage ejeren eller en bemyndiget person ved en enkelt ikke-kommerciel flytning, begrænses til fem fugle holdt som selskabsdyr. Da et højere antal fugle udgør en større risiko for indslæbning og spredning af aviær influenza-virusset, bør flytning til Unionen af flere end fem fugle holdt som selskabsdyr ikke anses for at være en enkelt ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr, og sådanne flytninger bør ikke falde ind under anvendelsesområdet for reglerne i denne retsakt. Sådanne flytninger bør i stedet fortsat gennemføres i overensstemmelse med kravene vedrørende indførsel til Unionen af fugle i fangenskab i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 og bør også være omfattet af offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625.

(9) Nærværende retsakt bør endvidere fastsætte regler vedrørende metoder til at identificere fugle holdt som selskabsdyr, der skal flyttes til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland, for at sikre, at der kan fastslås en forbindelse mellem fuglen holdt som selskabsdyr og det tilsvarende identifikationsdokument.

(10) I den videnskabelige udtalelse om aviær influenza, der blev offentliggjort for første gang den 16. oktober 2017, vurderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at de dyresundhedsmæssige krav i beslutning 2007/25/EF effektivt mindsker risikoen for indslæbning til Unionen af aviær influenza-virusset i forbindelse med ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til medlemsstater fra territorier eller tredjelande. De dyresundhedsmæssige krav i nævnte beslutning bør derfor tjene som grundlag for de bestemmelser, der fastsættes i nærværende forordning.

(11) De forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger for flytning af fugle holdt som selskabsdyr til Unionen bør give mulighed for valg mellem forskellige krav i forbindelse med deres indførsel, herunder isolation, enten før en sådan ikke-kommerciel flytning eller på bestemmelsesstedet, samt test inden flytning for subtype H5 og H7 af HPAI-virusset og vaccination mod undertype H5 og H7 af HPAI-virusset.

(12) Muligheden for isolation før ikke-kommerciel flytning til Unionen bør dog kun være tilladt for fugle holdt som selskabsdyr med oprindelse i territorier eller tredjelande, der er blevet vurderet for så vidt angår situationen med hensyn til aviær influenza og andre sygdomme, der er relevante for fuglearten. Denne mulighed bør derfor begrænses til de tredjelande eller territorier, der er opført i tabellen i del 1 i bilag V, bilag XIV eller bilag XIX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for indførsel til Unionen af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ, fersk kød af fjerkræ og fjervildt eller æg og ægprodukter.

(13) Hvad angår muligheden for isolation af fugle holdt som selskabsdyr på bestemmelsesstedet bør dette endvidere kun foregå i en virksomhed, der kan garantere dyrenes dyresundhedsstatus. Det bør derfor være et krav i forbindelse med denne mulighed, at fugle holdt som selskabsdyr anbringes i en karantænestation, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035.

(14) For yderligere at mindske risikoen for spredning af aviær influenza-virusset til Unionen i forbindelse med ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr fra territorier eller tredjelande bør det forbydes, at de pågældende fugle tages med på skuer, udstillinger, messer eller andre samlinger af fugle i en passende periode efter deres indførsel til Unionen. Det bør derfor være et krav, at fugle holdt som selskabsdyr i den periode holdes isoleret under offentlig kontrol i overensstemmelse med den offentlige kontrol, der er foreskrevet i artikel 35, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 576/2013.

(15) Overholdelse af kravene i denne forordning bør certificeres af en embedsdyrlæge i afsendelsesterritoriet eller -tredjelandet eller alternativt af en bemyndiget dyrlæge og efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i afsendelsesterritoriet eller -tredjelandet i overensstemmelse med veterinærcertifikatet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) …/… (af XXX om fastlæggelse af et standardidentifikationsdokument til brug ved ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland [dokument SANTE/7186/2019]), som skal anvendes sammen med reglerne i nærværende forordning.

(16) For at undgå et retligt tomrum vedrørende reglerne for ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra territorier eller tredjelande bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2022, da reglerne heri erstatter en række af de regler, der i øjeblikket er fastsat i beslutning 2007/25/EF, der anvendes indtil den 31. december 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet