Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1703 av 13. juli 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/692 med hensyn til dyrehelsekrav ved innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som inngår i sammensatte produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1703 of 13 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 as regards the animal health requirements for the entry into the Union of products of animal origin contained in composite products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/692 som gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 når det gjelder import til EØS av levende dyr, animalske produkter og avlsprodukter. Endringen omhandler dyrehelsekrav ved import til EØS av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter.

Rettsakten gir spesifikke bestemmelser om dyrehelsekrav ved import til EØS av produkter basert på rå melk i sammensatte produkter.

Gelatin og kollagen faller inn under definisjonen "kjøttprodukter" i dyrehelseforordningen. De generelle dyrehelsekravene for kjøttprodukter gjelder derfor ved import av gelatin og kollagen til EØS. Gelatin og kollagen i lagringsstabile sammensatte produkter utgjør en minimal helserisiko grunnet behandlingen de gjennomgår under prosessering. Sammensatte produkter som inneholder gelatin og kollagen, legges derfor til listen over sammensatte produkter som ikke må ledsages av et helsesertifikat, men isteden ledsages av en deklarasjon ved import til EØS.

Lagringsstabile sammensatte produkter som ikke inneholder kjøttprodukter, kan ledsages av en deklarasjon. Prosesserte animalske produkter må underlegges en risikoreduserende behandling. Å kreve en tilsvarende risikoreduserende behandling av melkeprodukter ved import fra tredjeland som er godkjent for import av rå melk og melkeprodukter til EØS, vil være uproporsjonalt. Importkravene justeres derfor slik at de er hensiktsmessige i forhold til dyrehelserisikoen i importlandet og dyrehelsegarantiene gitt av myndighetene i landet. Det åpnes derfor for import av lagringsstabile sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter fra tredjeland listeført med godkjening for import av rå melk og melkepodukter som ikke må behandles, uten at de underlegges spesifikk riskoreduserende behandling. I tillegg åpnes det for import av lagringsstabile sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter som er underlagt en risikoreduserende behandling, forutsatt at behandlingen er gjennomført.

Melkeprodukter som er underlagt risikoreduserende behandling og eggprodukter i lagringsstabile sammensatte produkter utgjør en minimal folkehelse- og dyehelserisiko. På denne bakgrunn åpnes det for import av slike produkter fra tredjeland som ikke er listeført for produktene, men som er listeført for enten kjøttprodukter, melkeprodukter eller eggprodukter.

Deklarasjonen som skal ledsage slike forsendelser av sammensate produkter, kan signeres av driftsansvarlig for anlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører en endring av dyreimportforskriften der forordning (EU) 2020/692 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Etter Mattilsynets vurdering vil ikke rettsakten få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Resonnementene bak risikovurderingen av de omtalte sammensatte produktene som inneholder animalske produkter virker hensiktsmessige.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2021
Anvendelsesdato i EU
25.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2022
Anvendes fra i Norge
29.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1703
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro