Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1625 av 25. august 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelser for virksomheter som holder landdyr, rugerier og sporbarthet for visse oppdrettede landdyr og rugeegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1625 of 25 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder bl.a. regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, og sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg inden for Unionen. Samme forordning giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter.

(2) Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 fastsat supplerende regler for registrerede og godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg samt for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg. Navnlig i nævnte delegerede forordnings del III, afsnit II, fastsættes der regler om sporbarhed for opdrættede får og geder, herunder forpligtelser for operatører vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr.

(3) Desuden fastsættes der i artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 visse undtagelser fra de sporbarhedskrav for opdrættede får og geder, der er fastsat i artikel 45 i den samme retsakt. Dette omfatter bl.a. muligheden for, at operatører, der holder får og geder under 12 måneder, kan identificere deres dyr ved hjælp af et enkelt elektronisk øremærke med synlig visning af det unikke registreringsnummer og identifikationskode, hvis de pågældende dyr er bestemt til at blive transporteret til et slagteri i samme medlemsstat efter at have været genstand for sammenbringning eller efter at være blevet opfedet. Efter vedtagelsen af delegeret forordning (EU) 2019/2035 modtog Kommissionen en række bemærkninger fra visse berørte parter og medlemsstaterne om de mulige følger af at anvende denne undtagelse, som blev anset for at være for besværlig for fåre- og gedeavlere, navnlig under hensyntagen til den lave markedspris, som avlerne får for dyr, der slagtes til konsum. Under hensyntagen til de hensyn, der er omhandlet i artikel 118, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, kan et konventionelt øremærke eller et konventionelt kodemærke anses for at sikre et tilstrækkeligt sporbarhedsniveau, når unge opdrættede får og geder fra forskellige oprindelsesvirksomheder efter opfedning flyttes til et slagteri. Der kan også kun sikres et tilstrækkeligt sporbarhedsniveau, hvis sådanne flytninger registreres i en enkelt database og derfor finder sted inden for samme medlemsstat, hvilket også er et krav for de fleste af de øvrige undtagelser i artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2019/2035.

(4) Under hensyntagen til disse betragtninger bør forordning (EU) 2019/2035 ændres ved at tilføje en yderligere undtagelse for unge opdrættede får og geder, således at operatørerne ikke pålægges uforholdsmæssigt store byrder og omkostninger, samtidig med at det sikres, at opdrættede får og geder kan spores, og at identifikations- og registreringssystemet for disse dyr fungerer gnidningsløst.

(5) I henhold til artikel 108 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstaterne desuden indføre en ordning for identifikation og registrering af opdrættede landdyr, herunder opdrættede får og geder. Ordningen bør omfatte fastlagte procedurer, med henblik på at ordningen fungerer korrekt, herunder vedrørende forvaltning af undtagelser, som anvendes i medlemsstaterne. For at undgå enhver risiko for dyresundheden og for at sikre sporbarheden for opdrættede får og geder bør medlemsstaterne, når der anvendes visse undtagelser i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2019/2035, være forpligtet til at indføre procedurer for anvendelsen af sådanne undtagelser.

(6) Da delegeret forordning (EU) 2019/2035 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.08.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet