Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 om endring av vedlegg I-IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/761 of 7 May 2021 amending Annexes I to IV to Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2021)

Sammendrag av innhold
Standardskjemaene for avlssertifikater endres for å sikrere kunne identitifisere avlsdyr og avlsmateriale. Detaljer eller saksnummeret som refererer til databasen der detaljene er tilgjengelige, skal oppgis i avlssertifikatetet i rubrikken som tilsvarer resultater av bekreftelsen av identiteten til avlsdyret/avlsmateriale.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om storfe, svin, sau, geit og hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2021
Anvendelsesdato i EU
10.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet