Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til format for avlssertifikater for avlsdyr og avlsprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/602 of 15 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 fastsetter formater for avlsertifikater for avlsdyr og avlsprodukter av storfe, sau, svin, geit og hest. Basert på tilbakemeldinger til Kommisjonen fra medlemslandene etter at forordningen trådte i kraft 1. november 2018, besluttet Kommisjonen å endre enkelte bestemmelser.

Erfaringer fra enkelte medlemsland tilsa at det var nødvendig å oppdatere formatene for avlssertifikater for å lette utstedelse og utskrift av avlssertifikatene. Det var også et behov for å gjøre noen endringer i formatene for sikrere å kunne dokumentere identiteten på avlsdyrene. Den nye forordningen endrer enkelte av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/717

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om avl av storfe, sau, svin, geit og hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Vi har oversendt utkast til ny forordning til næringen ved Geno og Norsvin for kommentarer, men vi har ikke mottatt tilbakemeldinger.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2020
Anvendelsesdato i EU
04.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet